•Банер•

А к т у а л ь н о

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Цікавинки

•Банер•
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
•Банер•
•Банер•

Пошук на сайті

Корисні посилання

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
Оголошення про проведення конкурсу щодо визначення виконавця послуг зі збору та вивезення твердих побутових відходів в м.Новоукраїнка. •PDF• •Друк•
••Середа•, 13 •березня• 2013, 13:14•

    1.Най­ме­ну­ван­ня, міс­цез­на­ход­жен­ня   ор­га­ні­за­то­ра кон­кур­су: Новоукраїнська  місь­ка рада, 27100, м. Новоукраїнка, вул.Воровського, 70.
    2. Під­ста­ва для про­ве­ден­ня кон­кур­су: вклю­чен­ня по­слуг з ви­ве­зен­ня твер­дих по­бу­то­вих від­хо­дів до Пе­ре­лі­ку жит­ло­во-ко­му­наль­них по­слуг, пра­во на здій­с­нен­ня яких виборюєть­ся на кон­кур­с­них за­са­дах (рі­шен­ня Новоукраїнської  місь­кої ра­ди № 825 від 12.03.2013)

          3. Міс­це  і час  про­ве­ден­ня   кон­кур­су:  Виконавчий   комітет  Новоукраїнської    місь­кої ради,   27100, м. Новоукраїнка,   вул..Воровського,70. Кабінет №  3.   Да­та про­ве­ден­ня конкур­су – 26 квітня 2013 ро­ку о 14.00.

          Пріз­ви­ще,   по­са­да та но­мер те­ле­фо­ну осо­би,  в  якої мож­на   ознай­о­ми­ти­ся   з   умо­ва­ми конкур­су: Аношкін М.В. – перший за­ступ­ник міського голови, кабінет № 3,тел..2 16 36.

         4. Ква­лі­фі­ка­цій­ні ви­мо­ги до учас­ни­ків кон­кур­су:

 

         - Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів, що утворюються;

         - Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів;

         - Підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів;

         - Можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезення побутових відходів на підставі та у порядку, встановленому законодавством;

         - Вартість надання послуг з вивезення побутових відходів;
        

        - Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил;
         

        - Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців);

        - На­яв­ність пер­с­пек­тив­них ін­вес­ти­цій­них про­ек­тів що­до удос­ко­на­лен­ня по­вод­жен­ня з від­хо­да­ми.

             5. Ха­рак­те­рис­ти­ка те­ри­то­рії, де по­вин­ні на­да­ва­ти­ся по­слу­ги ви­ве­зен­ня твер­дих по­бу­то­вих від­хо­дів:

        а) з при­ват­но­го сек­то­ру міста :
- кіль­кість жит­ло­вих бу­дин­ків при­ват­но­го сек­то­ру – 820
- орі­єн­тов­ний об’єм по­бу­то­вих від­хо­дів –   4320  м3

       б) вивезення побутових відходів від населення міста, яке проживає у багатоквартирних житлових будинках, балансоутримувачем яких є ЖКП:
- кіль­кість жит­ло­вих бу­дин­ків  – 67;
- кіль­кість меш­кан­ців – 2800;
- орі­єн­тов­ний річний об’єм по­бу­то­вих від­хо­дів – 4800 м3

       в) вивезення   побутових   відходів   від   підприємств, установ, організацій  та   інших суб΄єктів  господарювання:

- кіль­кість об’єктів (підприємств, установ, організацій)  – 30;
- орі­єн­тов­ний річний об’єм по­бу­то­вих від­хо­дів –  720 м3

       Мак­си­маль­на від­стань від об’єк­ту утво­рен­ня по­бу­то­вих від­хо­дів   до об’єк­ту по­вод­жен­ня з від­хо­да­ми по­лі­гон ТПВ орі­єн­тов­но ­­­­16  км.

       Ха­рак­те­рис­ти­ка під’їз­них шля­хів: ас­фаль­т­но-бе­тон­ні, грун­то­ві.


       6. Спо­со­би, міс­це та кін­це­вий строк по­дан­ня кон­кур­с­них про­по­зи­цій: кон­кур­с­на про­по­зи­ція по­да­єть­ся осо­бис­то або над­си­ла­єть­ся пош­тою до   виконавчого  комітету  Новоукраїнської  місь­кої ра­ди, 27100, м. Новоукраїнка, вул..Воровського,70, кабінет №3       Кінцевий термін подання  -   24 квітня 2013 ро­ку.

       У разі надсилання конкурсної пропозиції поштою, в конверті з описом повинна міститися окремо заява,документація та окремо запечатаний і скріплений печаткою учасника конверт з конкурсною пропозицією.

  7. Спо­со­би і міс­це от­ри­ман­ня кон­кур­с­ної до­ку­мен­та­ції:    Виконавчий комітет  Новоукраїнської  місь­кої ра­ди, 27100, м. Новоукраїнка, вул..Воровського,70, кабінет №3,  про­тя­гом трьох ро­бо­чих днів пі­сля над­ход­жен­ня від учас­ни­ка за­яв­ки про участь у кон­кур­сі, осо­бис­то або надси­лається пош­тою. Кон­кур­с­на до­ку­мен­та­ція, яка за­твер­д­жена рі­шен­ням місь­кої ра­ди від 12.03.2013 № 825 роз­мі­ще­на на офі­цій­но­му web-сай­ті міської ра­ди www.nu-rada.gov.ua.

8. Для участі у конкурсі  учасники подають оригінали та (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:

  • балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період;
  • довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;
  • документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб'єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);
  • документа, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік;
  • технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;
  • довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;
  • довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;
  • довідки про проходження водіями медичного огляду;
  • документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;
  • документа, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;

інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

             Усі документи, які надані для участі у конкурсі, мають бути підписані уповноваженою особою та завірені печаткою підприємства та подаються претендентом у закритому конверті (пакеті), з поміткою «Заява на участь у конкурсі» .

             9.  Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

             10.Роз’яснення щодо оформлення документів для участі в конкурсі, детальної інформації про характеристики об’єкта конкурсу  можна отримати в робочі дні з 8-00 до 12-00 та з 13-00 до 17-00  за адресою:

             Виконавчий комітет  Новоукраїнської  місь­кої ра­ди, 27100, м. Новоукраїнка, вул..Воровського,70. Кабінет № 3. Пріз­ви­ще, по­са­да та но­мер те­ле­фо­ну особи, в якої мож­на ознай­о­ми­ти­ся з умо­ва­ми кон­кур­су: М. В. Аношкін – перший за­ступ­ник міського голови,   тел..2 16 36.

e-max.it: your social media marketing partner
 
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Різне

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Соціальна реклама

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•