•Банер•

А к т у а л ь н о

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Краєвиди міста

Цікавинки

•Банер•
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
•Банер•
•Банер•

Пошук на сайті

Корисні посилання

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
ПРОЕКТ РІШЕННЯ (Врегулювання порядку передачі в оренду об'єктів комунальної власності) •PDF• •Друк•
••Середа•, 06 •червня• 2012, 14:23•

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ  МІСЬКОЇ  РАДИ

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

від 10 липня 2012 року                                             №

м. Новоукраїнка

 

Про врегулювання порядку передачі

в оренду об”єктів комунальної власності

 

         Керуючись статтями 143,144 Конституції України,  статтею 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» , розглянувши подання прокурора , -

 

міська   рада

ВИРІШИЛА:

 

              1.Затвердити Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, що перебуває у комунальної власності територіальної громади  (додаток 1).              

              2. Затвердити  Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна (додаток 2).

              3. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на планово-бюджетну постійну комісію міської ради .

 

Міський голова                                         О. Корінний

 

 

                                                                           Додаток 1

                                                                           до рішення міської ради

                                                                           10 липня 2012 року №

 

 

МЕТОДИКА

розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, що перебуває

у комунальної власності територіальної громади

 

             1.  Методику розрахунку і порядку використання плати розроблено з метою створення єдиного організаційного механізму справляння плати за   оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади.  Вказана Методика поширюється на комунальне майно, передане в оренду згідно договорів, укладених міською радою, органом, уповноваженим міською радою управляти майном, та установами, організаціями, яким майно передано у повне господарське відання чи оперативне управління. Положення цієї Методики застосовуються у випадках разової здачі в оренду приміщень для проведення масових заходів.

            2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

            3. Орендодавцем цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів є Новоукраїнська міська  рада. Цілісним майновим комплексом є господарський об’єкт із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), з  наданою земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання.

            4. Підприємства, організації, установи є орендодавцями:

                        нерухомого майна, що перебуває на їх балансах;

                        індивідуально визначеного майна.

            5. Орендодавцем майна, що є комунальною власністю та перебуває на балансі міської ради, є  міська рада.

            6. Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених на їх утримання.  Якщо майно орендується бюджетними організаціями,  що фінансуються з міського бюджету - орендна плата не справляється,   нерухоме майно для здійснення їх діяльності передається в безоплатне користування.

            7. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами конкурсу.

            8. До орендної плати не включається плата за комунальні послуги і витрати на утримання орендованого майна (санітарне обслуговування прибудинкової території, технічне обслуговування та інші послуги). Такі платежі сплачуються орендарем окремо відповідно до договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг або на підставі окремо укладених договорів.

            Якщо приміщеннями загального користування (коридорами, санвузлами, тощо) користуються декілька орендарів, то площі загального користування визначаються пропорційно займаним орендарем корисним площам, або за домовленістю сторін. Якщо ж приміщеннями користуються орендар, балансоутримувач та інші особи, то між ними і балансоутримувачем  укладається договір про відшкодування витрат, зазначених  в абзаці 1 цього пункту.

            9. Орендна  плата  за  цією Методикою розраховується у такій послідовності:  визначається  розмір  річної  орендної  плати.  На основі   розміру   річної  орендної  плати  встановлюється  розмір орендної  плати  за  базовий  місяць  розрахунку  орендної плати - останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць  оренди  розраховується  розмір орендної плати за перший та наступні  місяці  оренди. 

            У  разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць,  то на  основі  розміру  місячної  орендної  плати розраховується  добова,  а в разі необхідності - на основі розміру добової  орендної  плати  розраховується  погодинна орендна плата.

            Розрахунок  орендної  плати  за базовий місяць затверджується орендодавцем. 

            10. Розмір річної плати за оренду цілісного майнового комплексу  визначається за формулою:

                        Опл = (Воз+Внм) х Сор.ц,

            де Опл - розмір річної орендної плати, грн.

            Воз – вартість основних  засобів  за  незалежною  оцінкою  на  час оцінки об'єкта оренди,  грн.;

            Внм - вартість  нематеріальних  активів  за незалежною  оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, грн.;

            Сор.ц -  орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів       об` єктів  комунальної власності територіальної громади, визначена згідно з Додатком 1.

            11. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за  балансовою вартістю, а у разі, коли  орендарем є суб’єкт малого підприємництва - не менш ніж 7 відсотків вартості орендованого майна.

            12. Розмір річної орендної плати за нерухоме майно (крім оренди  нерухомого майна фізичними    та    юридичними    особами,    зазначеними   у пункті 13 цієї Методики) визначається за формулою:

                        Опл  =   Вп х  Сор,

            де Опл  - розмір річної орендної плати, грн.;

            Вп – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

            Сор.- орендна ставка, визначена згідно з додатком № 2

 

            Незалежна оцінка вартості об’єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її проведення,  якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

            Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

            Вп  =  Вб : Пб х Пп,

            де  Вп  - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;

            Вб -  вартість будівлі (споруди) в цілому, шляхом проведення незалежної оцінки, грн.

            Пп  -  площа орендованого приміщення, кв.м.

            Пб – площа будівлі (споруди) в цілому, кв.м.

            13. Розмір річної орендної плати за оренду  нерухомого  майна бюджетними  організаціями,  які  утримуються за рахунок державного бюджету,  державними  та  комунальними закладами охорони здоров'я, які  утримуються  за  рахунок  державного  та  місцевих  бюджетів, державними   та  комунальними  телерадіоорганізаціями,  редакціями державних  і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих  об'єднаннями  громадян,  державними науково-дослідними установами,  навчальними  закладами,  трудовими  і журналістськими колективами,   підприємствами   зв'язку,   що  їх розповсюджують, Товариством   Червоного   Хреста   України   та   його   місцевими організаціями,  асоціаціями  органів  місцевого  самоврядування із всеукраїнським  статусом,  а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню. Індексація  річної  орендної  плати проводиться один раз на рік на підставі  річних  індексів  інфляції у строки, визначені договором оренди. 

            Орендна плата  у  розмірі,  встановленому  згідно  з  абзацом першим цього пункту,  не застосовується у разі  оренди  нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

    - рекламного та еротичного характеру;

    - заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

    - в яких  понад  50   відсотків   загального   обсягу   випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

     - заснованих за  участю  юридичних або фізичних осіб,  до сфери діяльності  яких  належить  виробництво  та   постачання   паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

            14. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, системи тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

            15. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

                        Опл.міс. = (Опл/12) х (Iо х  Іп.р.),

            де  Опл – річна орендна плата, визначена за цією методикою, грн.;

            Іо - індекс інфляції за місяць, в якому проводилась оцінка приміщення;

            Іп.р.  – індекс інфляції за період з дати проведення оцінки ( у разі оренди рухомого майна – з початку поточного року) до дати укладення договору оренди (або перегляду розміру орендної плати), що публікується Державним комітетом статистики України та обчислюється наростаючим підсумком.

            Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

            16. Розмір погодинної орендної плати розраховується таким чином:  визначається розмір добової орендної плати за формулою:

                        О пл.доб. = О пл.міс. / К,

            де - К -  кількість календарних днів в місяці;

            О пл.год = О.пл.доб. / 8,

            де 8 кількість робочих годин за добу.

            17. Погодинна оренда застосовується в разі, якщо майно орендаря не перебуває в орендованому приміщенні.

            18. Погодинна оренда припускає, що приміщення може орендуватись впродовж одного дня декількома орендарями, кожний  з яких сплачує свою орендну плату.

            19. При передачі нерухомого майна  комунальної власності територіальної громади  в одноразову  погодинну оренду з метою проведення лекцій, зборів, зустрічей з кандидатами в депутати, депутатами всіх рівнів, політичними та суспільними діячами, релігійних заходів, циркових атракціонів, виступів професійних колективів з концертами, театральними програмами, зустрічей з екстрасенсами, комерційними діячами, представниками бізнесу, проведення виставок-продажів та використання в інших комерційних цілях, в тих випадках, коли відсутня незалежна (експертна) оцінка орендованого об’єкта, встановлюється фіксована орендна плата за 1 кв.м. в розмірі ________ коп. за 1 годину оренди.

            Разом з цим розмір погодинної орендної плати може також визначитись на підставі договірних домовленостей між обома сторонами, але при цьому розмір орендної плати не повинен бути меншим від розміру фіксованої оплати.

            До розміру погодинної орендної плати не включаються: податок на додану вартість, податок на землю, витрати на комунальні послуги, обслуговування будинку, прибудинкової території тощо. Вищезазначені витрати підлягають компенсації орендарем орендодавцю в установленому порядку.

            20. Терміни  внесення орендної плати визначаються  у договорі.

            21. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові після одержання його письмової заяви.

            22. В період погодженого з орендодавцем терміну проведення орендарем  ремонту нерухомого майна, коли його неможливо використовувати за призначенням, орендна плата орендодавцем не нараховується. Зазначений термін  визначається орендодавцем за наданою орендарем проектно-кошторисною документацією на проведення ремонту.

            23. Орендна плата за нерухоме комунальне майно територіальної громади спрямовується балансоутримувачу цього майна і використовуються для забезпечення функціонування підприємства - балансоутримувача .

            24. Орендодавцем нерухомого майна, балансоутримувачем якого є комунальні підприємства і площа якого перевищує 200 квадратних метрів, виступає міська  рада.

            25. Розмір  плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально  визначеного   майна   розраховується   в   порядку, встановленому  цією  Методикою  для  розрахунку  розміру  плати за оренду зазначеного майна.

            Орендна плата за нерухоме майно,  що передається в суборенду, визначається   з   урахуванням  частки  вартості  такого  майна  у загальній вартості орендованого майна у  цінах,  застосованих  при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

            У разі  суборенди приміщення у будівлі,  що входить до складу цілісного майнового комплексу,  орендна плата за  таке  приміщення визначається  з  урахуванням  частки  вартості такого приміщення у загальній  вартості  відповідної  будівлі   та   частки   вартості зазначеної  будівлі  у  загальній  вартості  орендованих  основних засобів цілісного майнового комплексу.

            Плата за суборенду майна у частині,  що не перевищує орендної плати за майно,  що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

            Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди  та тією її частиною,  що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до міського бюджету.

            Різниця між нарахованою платою  за  кожний  наступний  місяць суборенди  і  тією її частиною,  що отримує орендар,  визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

            Контроль за  перерахуванням  зазначеної різниці до міського бюджету здійснюється орендодавцем.

  

Додаток 1                 

до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади

  

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств

 

Використання орендарем орендованого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка у відсотках до вартості орендованого майна

- торгівля, громадське харчування, організація концертно-видовищної діяльності, випуск лотерейних білетів та проведення лотерей, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості,                         

         10

- виробництво деревини та виробів з деревини, виробництва меблів, сільського господарства, кольорової металургії,                         

         9

- харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості ), електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв’язку, швейної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), ремонту транспортних засобів, виробництва електричного та електронного устаткування, виробництва машин та устаткування, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів       

         8

- торгівля продовольчими товарами для пільгових категорій, товарами дитячого харчування, розміщення молочних кухонь

           3

 

Додаток 2                 

до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання нерухомого комунального майна  

 

 

 

 

 

Використання орендарем приміщень за цільовим призначенням

Орендна ставка у %   у місяць, грн.

Здійснення торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами (крім товарів дитячого асортименту)

10

Здійснення торгівлі  товарами  дитячого асортименту

5

Провадження концертної діяльності, розміщення туристичних агентств, бірж, брокерських, маклерських і рекламних контор, комерційних банків, офісів брокерів, дилерів, авторемонтних майстерень, автозаправних та газозаправних станцій, ресторанів, кафе, барів, автосервісів

15

Розміщення пунктів обміну іноземної валюти

20

Розміщення офісів нерезидентів України

20

Надання юридичних консультацій, консалтингових та нотаріальних послуг

15

Надання стоматологічних послуг

15

Здійснення торгівлі продовольчими товарами підакцизної групи

10

Розміщення офісів резидентів України

5

Провадження підприємницької діяльності в галузі охорони здоров»я

5

Розміщення виставок

10

Розміщення засобів масової інформації

8

Розміщення підприємств громадського харчування (крім ресторанів, кафе і барів)

5

Розміщення підприємств по виконанню ремонтно-будівельних робіт

7

Розміщення закладів культури, кінотеатрів

3

Видання, виготовлення, розповсюдження книг та торгівля шкільним приладдям

2 3

Розміщення громадських організацій, які не займаються комерційною діяльністю

Розміщення відділень Ощадбанку, що приймають платежі від населення, відділень поштового зв»язку

4

 

Розміщення закладів науки (крім бюджетних), майстерень художників, скульпторів, народних майстрів, членів інших творчих спілок

2

Провадження підприємницької діяльності у сфері надання комунальних, побутових послуг (крім послуг автосервісу)

5

Розміщення аптек, які самостійно виготовляють ліки (реалізують готові ліки)

8

Розміщення аптек, реалізують ліки для пільгової категорії населення

5

Здійснення торгівлі продовольчими товарами для пільгових категорій громадян

2

Розміщення бібліотек, архівів

2

Розміщення телерадіоорганізацій, видання вітчизняних друкованих засобів масової інформації, розміщення державних інформаційних агентств

3

Здійснення торгівлі товарами дитячого харчування, розміщення молочних кухонь

2

Розміщення благодійних організацій, політичних партій, громадських організацій інвалідів, ветеранів війни, праці, всеукраїнських громадських організацій учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які не займаються комерційною діяльністю

2

Розміщення закладів охорони здоров»я та соціальної допомоги (з частковим самофінансуванням)

2

Розміщення підприємств спільної власності територіальних громад сіл та міста району

3

Інше використання

10

 

 

Примітки:

орендні ставки для будівель - пам»яток архітектури застосовуються з коефіцієнтом 1,2

 

                

Секретар міської ради                              Л.Вишневецька

 

 

                                                                      Додаток 2

                                                                      до рішення міської ради

                                                                      10 липня 2012 року №

 

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на право оренди комунального майна

 

            1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на право оренди комунального майна, зокрема цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває у комунальній власності.

            2. Конкурс на право оренди об'єкта (далі - конкурс) оголошується  орендодавцем. Орендодавцем може бути міська рада, комунальні заклади,установи та підприємства ( за погодженням з міською радою).

            3. Конкурс проводить конкурсна комісія (далі - комісія), що утворюється орендодавцем.

            4. Оголошення щодо  конкурсу розміщуються в газеті "Новоукраїнські новиниї" та/або в  інших  обласних виданнях. Оголошення про конкурс також оприлюднюється на веб-сайті   орендодавця.

            Оголошення публікується не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

                        інформація про об'єкт (назва, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу - також обсяг і основна номенклатура продукції, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об'єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);

                        умови конкурсу;

                        дата, час і місце проведення конкурсу;

                        кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів (не більш як три робочих дні до дати проведення конкурсу);

                        перелік документів, які подаються претендентами для участі в конкурсі.

            5. Умовами конкурсу є:

                        стартовий розмір орендної плати;

                        ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства);

                        дотримання вимог щодо експлуатації об'єкта;

                        компенсація переможцем конкурсу витрат, пов'язаних з проведенням незалежної оцінки об'єкта оренди, опублікуванням оголошення про конкурс у відповідних засобах масової інформації (у разі відсутності бюджетного фінансування таких витрат).

            Умови конкурсу можуть також передбачати зобов'язання щодо:

                        виконання певних видів ремонтних робіт;

                        виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;

                        виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону;

                        збереження (створення) нових робочих місць;

                        вжиття заходів для захисту навколишнього природного середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;

                        створення безпечних умов праці;

                        дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

                        інші умови.

                        Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після опублікування оголошення про конкурс.

            6. Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обов'язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.

            Стартова орендна плата визначається згідно з Методикою розрахунку і порядком використання плати за оренду комунального  майна, затвердженою рішенням міської ради  від 10 липня 2012 р.   N _____ .

            7. Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:

            1) заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу;

            пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;

            інформацію про засоби зв'язку з ним;

            2) відомості про претендента:

            для юридичної особи:

                        - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

                        - копії установчих документів;

                        - копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

                        - завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

                        - довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

 

            для фізичної особи:

                        - копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;

                        - копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

            8. До складу комісії входять представники орендодавця, міської ради та її виконавчого комітету.

            9. Комісія утворюється в кількості  семи  осіб. Склад комісії затверджується  рішенням  (наказом) орендодавця.

            10. Основними завданнями комісії є:

                        визначення умов та строку проведення конкурсу;

                        розгляд поданих претендентами документів ;

                        проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;

                        складення протоколів та подання їх для затвердження орендодавцю.

            11. Комісія у процесі своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до відповідних фахівців   за місцем розташування об'єкта оренди,  органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

            12. Комісія розпочинає роботу з моменту   її   створення.

            13. Керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників орендодавця. Голова комісії скликає засідання комісії, головує на її засіданнях і організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією.

            Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Голова комісії має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів комісії.

            14. У разі потреби в отриманні додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

            Члени комісії та працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу, несуть відповідальність за розголошення інформації:

                        про учасників конкурсу, їх кількість та конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

                        яка міститься в документах, поданих учасниками конкурсу.

            15. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як п’ять осіб.

            16. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону.

            17. Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до конкурсної комісії,  у конвертах з написом "На конкурс" з відбитком печатки претендента ( за наявності). Зазначені конверти передаються голові комісії перед її  засіданням, під час якого конверти розпечатуються.

            18. Подані претендентами документи розглядаються на засіданнях комісії з проведення конкурсу.

            У разі коли пропозиція тільки одного претендента відповідає умовам конкурсу, аукціон з визначення розміру орендної плати не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди.

            Конкурс вважається таким, що не відбувся  у разі:

                        -неподання заяв про участь у конкурсі;

                        -відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;

                        -знищення об'єкта оренди або істотної зміни його фізичного стану.

            У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, орендодавцем може бути повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна, якщо після вивчення попиту виявлено потенційних орендарів.

            19. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати  із застосуванням принципу аукціону.

            У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного комунального майна в оренду без проведення конкурсу, договір оренди укладається з такою особою.

            20. Протягом п’яти  робочих днів після кінцевого терміну подання документів  комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). На засіданні можуть бути присутні представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу із зазначенням дати, часу та прізвища учасника чи уповноваженої особи. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

            21. Учасники конкурсу  подають голові конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.

            22. Голова комісії   в присутності членів комісії та заінтересованих осіб розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій. Конкурсні пропозиції, у яких зазначений розмір орендної плати нижчий, ніж визначений в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі конкурсні пропозиції вносяться до протоколу з відміткою "не відповідає умовам конкурсу".

            23. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій щодо орендної плати конкурс проводиться у формі торгів "з голосу" головою комісії . Початком конкурсу вважається момент оголошення головою комісії найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції.

            24. У процесі проведення торгів учасники конкурсу  називають свою пропозицію і запропоновану суму.

            25. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим ніж 1 відсоток найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню пропозицію, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високого розміру орендної плати, голова комісії оголошує "Вирішено", називає  учасника, який запропонував найбільший розмір орендної плати, і оголошує його переможцем конкурсу.

            26. Учасник, який під час конкурсу порушив вимоги цього Порядку, за рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що вноситься запис до протоколу.

            27. Після закінчення засідання комісії, на якому було визначено переможця конкурсу, складається протокол, у якому зазначаються відомості про учасників; стартова орендна плата; пропозиції учасників , результати конкурсу. Протокол не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу.

            28. Протокол про результати конкурсу протягом трьох робочих днів після підписання його всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу затверджується наказом орендодавця, а втому  разі коли орендодавцем є міська рада – на наступній сесії.

            29. Діяльність комісії припиняється у разі:

                        -відсутності заяв про участь у конкурсі - з оголошеного кінцевого строку прийняття пропозицій учасників конкурсу;

                        -відсутності заяв, які б відповідали умовам конкурсу, - з моменту підписання наказу або іншого розпорядчого акта про те, що конкурс не відбувся;

                        -укладення договору оренди з особою, яка згідно із законодавством має право на отримання відповідного комунального  майна в оренду без проведення конкурсу, або з особою, пропозиції якої виявилися єдиними, що відповідають умовам конкурсу, - з моменту укладення договору;

                        - проведення конкурсу - з дати укладення договору оренди, а якщо договір не укладено, - з моменту підписання наказу або іншого розпорядчого акта про припинення діяльності комісії.

            30. Орендодавець протягом 15 днів після затвердження результатів конкурсу надсилає рекомендованим листом або вручає під розписку особисто переможцю конкурсу (уповноваженій ним особі) проект договору оренди. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору протягом п'яти робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені у статті 10 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", та включати орендну плату, запропоновану переможцем конкурсу, а також пропозиції переможця конкурсу, подані ним для участі в конкурсі.

            31. У разі коли переможцем конкурсу є суб'єкт малого підприємництва, який провадитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах, запропонована ним орендна плата визначається з урахуванням коефіцієнта, передбаченого додатком 2 до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, затвердженої  рішенням міської ради від  12.06.2012 року   №   .

            32. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним строку, зазначеного у пункті 30 цього Порядку, комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у визначений в оголошенні про конкурс строк пропозицій, що відповідають умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу, яка порушила вимоги цього Порядку, з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення додаткового засідання комісії. Додаткове засідання проводиться в порядку, встановленому пунктом 34 цього Порядку.

            33. На підставі рішень, прийнятих комісією відповідно до пункту 32 цього Порядку, орендодавець скасовує свій наказ ( рішення)  про визначення переможця.

            34. Додаткове засідання комісії проводиться на підставі матеріалів відкритого засідання, передбаченого пунктом 20 цього Порядку. На засіданні можуть бути присутніми учасники конкурсу, представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Новим переможцем конкурсу визначається той учасник конкурсу, розмір останньої пропозиції якого був найбільшим з пропозицій інших учасників конкурсу, допущених до подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати, про що складається протокол, який підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і новим переможцем конкурсу. Протокол про визначення переможця конкурсу затверджується наказом  (рішенням) орендодавця.

            35. Проведення конкурсу до затвердження його результатів може бути скасовано орендодавцем за пропозицією конкурсної комісії у разі, коли:

                        - об'єкт оренди було знищено або істотно змінено його фізичний стан;

                        - укладено договір відповідно до  абзацу другого пункту 19 цього Порядку.

   

Секретар міської ради                                       Л.Вишневецька

 

   

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

рішення Новоукраїнської міської ради Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває власності територіальної громади  та Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна.

            1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

            Відповідно до Закону України ‛Про оренду державного та комунального майна“ передбечається врегулювати організаційні відносини, пов’язані з нарахуванням орендної плати за оренду майна, що перебуває у  власності територіальної громади та майнові відносини між орендодавцями та орендарями.

            2. Визначення цілей державного регулювання.

            Метою здійснення регулювання орендних відносин є впровадження  Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у  власності територіальної громади та поповнення власних обігових коштів підприємств-орендодавців.

            3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

            Альтернативою є збереження існуючого стану, тобто не затверджувати Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у власності територіальної громади, проте це є неприйнятним враховуючи вимоги чинного законодавства.

            4. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми.

            Вказану проблему планується розв’язати шляхом прийняття рішення Новоукраїнською міською радою «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у  власності територіальної громади міста».

            5.Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

            Впровадження регулювання організаційних відносин, пов’язаних з нарахуванням, використанням орендної плати за оренду комунального майна, що перебуває у власності територіальної громади міста надає можливість:

                         - орендодавцю отримати кошти за оренду комунального майна, що перебуває у власності територіальної громади міста ;

                         - здійснювати перерахунки орендної плати у разі зміни площі орендованого приміщення та цільового використання;

            6. Характеристика очікуваних результатів прийняття акта.

            Прийняття зазначеного рішення надасть можливість міській раді більш ефективно контролювати надання в оренду майна, що перебуває у власності територіальної громади міста , упорядкувати процес розрахунку і порядку використання плати за оренду майна та контролювати виконання стороними  зобов’язань по договору оренди.

            Вигодами органу місцевого самоврядування є:

                        - надходження коштів за оренду комунального майна, що перебуває у власності територіальної громади міста  .

            Вигодами суб’єктів господарювання є:

                         - встановлення чіткої процедури нарахування орендної плати;

            Витрати суб’єктів господарювання є:

                         - додаткових витрат нема;

            Вигодами населення є:

                        - підвищення ефективності використання комунального майна;

                         - благоустрій прилеглих територій;

                         - покращення стану приміщень, що знаходяться в комунальній власності.

            Витратами населення є:

                         - витрати відсутні.

            7. Обгрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта.

            Строк дії регуляторного акта необмежений. Даний регуляторний акт може бути переглянуто за ініціативою регуляторного органу або на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акту та при зміні законодавчої бази.

            8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

            Показники результативності зазначеного рішення передбачається визначати за наступними критеріями:

                         - Надходження від орендної плати орендодавцю.

             Зазначене рішення буде поширюватись на Новоукраїнську міську раду,  підприємства, установи, організації, фізичних і юридичних осіб, що є орендарями майна, що перебуває у власності територіальної громади міста  

            9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта :

                         - аналіз надходження коштів від орендної плати орендодавцю;

                         - оцінка результатів.

 

Завідуючий юридичним сектором виконкому                            В. Діордіяшенко 

e-max.it: your social media marketing partner
 
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Різне

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Соціальна реклама

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•