•Банер•

А к т у а л ь н о

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Краєвиди міста

Цікавинки

•Банер•
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
•Банер•
•Банер•

Пошук на сайті

Корисні посилання

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
Статут Новоукраїнського житлово-комунального підприємства •PDF• •Друк•
••Середа•, 19 •червня• 2019, 07:39•

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Новоукраїнської

міської ради восьмого скликання

від 19 грудня 2018 року № 1131

 

СТАТУТ

Новоукраїнського житлово-комунального підприємства

 

 

Загальні положення

1.1.         Новоукраїнське житлово-комунальне підприємство (в подальшому –   підприємство) засноване Новоукраїнською міською радою та належить до комунальної  власності Новоукраїнської міської об′єднаної територіальної громади, розташоване за адресою: поштовий індекс 27100, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, вул. Покровська, 83/14.

1.2.         Підприємство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Воно діє на умовах повного господарського розрахунку та самостійності, відповідає  за всіма зобов′язаннями перед  контрагентами за укладеними договорами, перед міською радою, має круглу печатку, штамп, свій розрахунковий та інші рахунки в установах банків, веде закінчений бухгалтерський облік та статистичну звітність.

1.3.         Підприємство має право  від свого імені укладати  договори                 (угоди, контракти), набувати майнові та особисті немайнові  права, нести  обов′язки, бути позивачем або відповідачем в суді.

1.4.         Підприємство  відповідає за своїми зобов′язаннями коштами та іншим майном, що є в його розпорядженні, крім основних фондів.

1.5.         Підприємство в своїй діяльності керується  чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами.

1.6.         Назва підприємства:

Повна: Новоукраїнське житлово-комунальне підприємство.

Скорочена: Новоукраїнське ЖКП.

 

2. Мета та предмет діяльності підприємства

2.1.         Метою діяльності підприємства є:

здійснення виробничо-господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреб населення, що мешкає у житлових приміщеннях (будинках), які знаходяться на балансі підприємства, у житлово-комунальних послугах;

виконання робіт, надання послуг та реалізація  продукції, здійснення різних видів комерційної діяльності;

2.2.          Предметом діяльності підприємства є:

здійснення функцій  надавача житлово-комунальних послуг, послуг з утримання будинків;

обслуговування  житлових будинків, надання населенню  та юридичним особам послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, на підставі укладених зі споживачами договорів;

ремонт та експлуатація водопровідних мереж;

ремонт та експлуатація  каналізаційних мереж та очисних споруд міста, забезпечення надійної і безперебійної роботи  цих споруд, трубопроводів із заданими  технологічними режимами  їх роботи, а також технологічних  засобів і автотранспорту – усунення  аварій  та ушкоджень,  вивчення причин їх виникнення з метою попередження в майбутньому;

забезпечення  споживачів  водою питної якості у відповідності  з вимогами ДСТУ  2874-82 для господарсько-питних і  комунальних потреб  населенню, на підставі укладених зі споживачами договорів;

ліквідація витоків води, боротьба з втратами і нераціональним  використанням води;

очищення стічних вод відповідно до вимог, встановлених природоохоронними органами;

експлуатація джерел підземних вод з підстав, визначених законодавством;

прийом громадян з питань, пов′язаних з діяльністю підприємства, розгляд та прийняття рішень щодо звернень громадян;

виконання заявок населення  на ремонтно-будівельні  роботи;

збирання безпечних відходів – надання послуг по вивезенню твердих побутових відходів мешканцям приватного сектора та юридичним особам;

виконання столярних, сантехнічних, штукатурних та малярних робіт на замовлення юридичних та фізичних осіб;

організація поховань і надання суміжних послуг;

випуск товарів народного споживання;

здійснення торгівельної діяльності товарами власного виробництва;

встановлення та повірка лічильників води;

надання послуг з благоустрою міста;

ландшафтний дизайн;

здійснення ремонтно-будівельних, монтажно-налагоджувальних та спеціалізованих робіт, надання побутових та інших платних послуг на замовлення юридичних та фізичних осіб;

ведення господарської діяльності в області промисловості, сільського господарства, будівництва та  в інших областях  відповідно до чинного законодавства України;

установлення та монтаж машин і устаткування;

ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;

ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;

технічні випробування та дослідження;

розвиток та укріплення матеріально-технічної бази, створення нових видів послуг з метою  повного забезпечення населення  комунальними послугами;

проведення роз’яснювальної роботи з населенням та притягнення до адміністративної  відповідальності через адміністративну комісію виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради порушників  санітарних норм та правил;

здійснення іншої діяльності та надання платних послуг, що не заборонені  чинним законодавством України.

управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

2.3.         Забезпечення при найменших затратах людської праці, високої якості послуг, культури обслуговування.

2.4.         Здійснення необхідних заходів з охорони повітря, землі та водоймищ від забруднення.

 

 

3. Майно підприємства

3.1.         Майно підприємства є власністю Новоукраїнської міської ради і становить основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

3.2.         Майно підприємства, що є у комунальній власності і закріплене за підприємством, належить  йому на праві господарського управління без права відчуження. Здійснюючи право господарського управління  майном,  підприємство використовує його для виконання  зазначених у пунктах 2.1-2.4 статутних вимог.

3.3.         Джерелами формування майна є:

основні та обігові кошти;

комунальне майно, передане Новоукраїнською міською радою;

доходи, одержані від реалізації, а також від інших видів діяльності;

кредити банків та інших кредиторів;

капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

надходження від роздержавлення і приватизації власності;

придбання майна іншої організації, підприємства;

інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

3.4.         Підприємство має право продавати, передавати іншим  підприємствам, організаціям та установам, а також  списувати з балансу  належні йому будинки, споруди,  устаткування, транспортні  засоби, інвентар та інші  матеріальні цінності лише за погодженням з  Новоукраїнською міською радою.

3.5.         Підприємство може здавати в оренду, надавати в тимчасове  користування належні йому основні фонди з дозволу Новоукраїнської міської ради.

3.6.         Держава гарантує захист  майнових прав підприємства.  Вилучення  державою  у  підприємства його основних фондів, обігових коштів та іншого майна здійснюється у випадках, передбачених Законами України.

3.7.         Збитки, завданні підприємству  в результаті  порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними  органами, відшкодовуються підприємству за рішенням суду або господарського суду.

 

4. Управління підприємством

 

4.1.         Управління підприємством  здійснюється  відповідно  до статуту  на основі поєднання  прав  власника  щодо господарського використання свого майна  і принципів самоврядування трудового колективу.

4.2.         Безпосереднє  керівництво  підприємством  здійснює  начальник підприємства, який  призначається  на посаду і звільняється з посади Новоукраїнським міським головою  за погодженням Новоукраїнської міської ради.

Начальник підприємства працює на контрактній основі. Заробітну плату  отримує на підприємстві.

Новоукраїнська  міська рада  контролює дотримання умов контракту  та вживає заходи в разі його порушення.

Власник майна не має права втручатися в оперативну і господарську діяльність начальника.

4.3.         Начальник:

несе повну відповідальність за стан та діяльність підприємства;

вирішує питання діяльності підприємства, які відносяться до його компетенції згідно з даним статутом та контрактом;

відповідно до діючого законодавства  укладає угоди, видає доручення;

відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки;

затверджує штатний розпис інженерно-технічних працівників та робітників підприємства, видає накази, у тому числі  про прийняття на роботу та звільнення  з роботи, дає доручення, що є обов′язковими  для всіх працівників, накладає  дисциплінарні  стягнення  на працівників, заохочує  їх, проводить інші дії відповідно до діючого трудового законодавства;

визначає структуру  підприємства з наступним  погодженням   із засновником  та доведенням до відома трудового колективу;

визначає фонд оплати праці та погоджує його з засновником;

установлює форми системи і розміри  оплати  праці.  Мінімальний розмір  оплати праці найманих працівників підприємства  не може бути  меншим від мінімальної заробітної плати, яка встановлюється законодавчими актами України;

звітує про результати роботи підприємства та виконання фінансового плану перед Новоукраїнською міською радою.

4.4.         Функціональні  обов′язки  працівників  підприємства  визначаються посадовими інструкціями, які  затверджені начальником  підприємства і не  суперечать типовим посадовим інструкціям.

4.5.         Спеціалісти та фахівці приймаються   на посаду  і звільняються  з посади начальником підприємства.

4.6.         Основною формою здійснення  повноважень  трудового колективу є його загальні збори, які скликаються за необхідністю, але не рідше  одного разу на рік. Загальні  збори трудового колективу  розглядають та погоджують  колективний договір, розглядають і погоджують  питання самоврядування  трудового колективу, визначають, погоджують  та затверджують  перелік  і порядок  надання працівникам  соціальних  пільг, матеріальне і моральне стимулювання продуктивної праці.

4.7.         Спільно з власником трудовий колектив:

розглядає зміни і доповнення до статуту підприємства, які затверджуються міською радою;

бере участь у розгляді питання  про  виділення із складу підприємства  одного чи  кількох  структурних  підрозділів для створення нового підприємства;

При частковому викупі майна  підприємства трудовий колектив  набуває права співвласника, а підприємство статусу спільного.

Після повного викупу підприємства  трудовий колектив  набуває права колективного власника.

 

 

5. Господарська, економічна і соціальна діяльність підприємства

5.1.         Узагальнюючим показником фінансових результатів  діяльності  підприємства є прибуток, використання якого визначає власник.

5.2.         Прибуток, який залишається після сплати податків та інших обов′язкових платежів до бюджету, передбачених законодавством  України, залишається у повному розпорядженні підприємства.

5.3.         Підприємство погоджує свою діяльність з Новоукраїнською міською радою і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, роботи, послуги та необхідність забезпечення і соціального розвитку підприємства, підвищення доходів.

Основу планів становлять договори, укладені з споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.

Підприємство плани економічного розвитку (фінансові плани) погоджує з Новоукраїнською міською радою, а також заходи, які можуть викликати економічні, соціальні, демографічні та інші наслідки, що зачіпають інтереси населення території, і несе матеріальну відповідальність перед міською радою  за збиткові наслідки своєї діяльності.

5.4.         Підприємство відповідно до законодавства України несе  відповідальність за додержання вимог і норм щодо охорони навколишнього середовища, додержання встановлених нормативів і скидів  забруднюючих речовин і розміщення відходів. При порушенні цих вимог і норм діяльності підприємство може бути зупинено частково, тимчасово або припинено  його діяльність повністю відповідно до законодавства  України.

5.5.         Відносини з іншими підприємствами, організаціями  і громадянами  в усіх сферах  господарської діяльності здійснюється  на основі  укладених договорів.

5.6.         Підприємство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва через систему прямих угод, або через товарні біржі України.

5.7.         Підприємство реалізує  свою продукцію  за цінами і тарифами, що встановлюються  самостійно  або на договірній основі, погоджуючи  їх з виконавчим комітетом Новоукраїнської міської ради.

5.8.         Джерелом коштів на оплату  праці працівників  підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.

5.9.         Підприємство самостійно обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород і доплат на умовах, передбачених колективним договором.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого законодавством України  мінімального розміру. У разі зміни розміру мінімальної заробітної плати на державному рівні тарифні ставки, посадові оклади та інші елементи  заробітної  плати  переглядаються у бік підвищення в установленому  законодавством  порядку і вносяться зміни і доповнення до колективного договору.

 

 

6. Звіт, звітність, контроль

 

6.1.          Підприємство виконує оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде встановлену статистичну звітність.

6.2.          Комплексна ревізія фінансово-господарської діяльності може відбуватися з ініціативи  власника (засновника) і не частіше одного разу на рік, а також  іншими державними органами  відповідно до діючого законодавства.

6.3.         Фінансовий рік підприємства встановлюється з 1 січня по                      31 грудня календарного року.

 

 

7. Реорганізація і припинення  діяльності  підприємства

7.1.         Реорганізація, ліквідація підприємства  здійснюється за рішенням   власника (засновника), за рішенням суду, а також у випадках, передбачених  чинним законодавством України, у тому числі в разі визнання  його банкрутом.

7.2.          У випадках ліквідації його майно, фінансові кошти після розрахунків з робітниками, бюджетом і іншими кредиторами передаються власнику (засновнику).

7.3.         Ліквідація підприємства здійснюється  ліквідаційною комісією, яка утворюється засновником чи уповноваженим ним органом, визначеним законом. В  разі банкрутства  підприємства його ліквідація проводиться згідно з Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

7.4.         З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керівництва підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс підприємства і подає його засновнику або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Явні кредитори  та інші  юридичні  особи, які перебувають у договірних відносинах з підприємством, яке ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

7.5.         При ліквідації чи реорганізації звільненим працівникам гарантуються їх права і інтереси, передбачені  Кодексом про працю України.

7.6.         Підприємство вважається ліквідованим з моменту його виключення  з реєстру державної реєстрації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner
 
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Різне

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Соціальна реклама

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•