•Банер•
•Банер•
•Банер•
Інформація про механізми фінансування заходів, спрямованих на зниження впливу на зміну клімату •PDF• •Друк•
••Вівторок•, 19 •червня• 2018, 13:42•

Глобальний екологічний фонд (GEF)

Global Environment Facility (GEF) заснований в 1991 році як незалежний фінансовий механізм надання країнам, що розвиваються, грантів на реалізацію проектів, які позитивно впливають на стан глобального навколишнього середовища та сприяють формуванню сталих джерел доходів місцевого населення.

GEF надає гранти на здійснення проектів у таких галузях: біорізноманіття, зміна клімату, міжнародні води, деградація земель, захист озонового шару та стійкі органічні забруднювачі. GEF об'єднує зусилля урядів 182 країн та підтримує партнерські відносини з міжнародними установами, неурядовими організаціями, місцевими громадами, а також з приватним сектором, з метою вирішення глобальних екологічних проблем та підтримки національних ініціатив.

GEF є найбільшим джерелом фінансування проектів, спрямованих на поліпшення стану глобального навколишнього середовища. З 1991 року він виділив 9,2 млрд доларів США з власних коштів та залучив більше 40 млрд доларів США в порядку співфінансування для реалізації понад 2600 проектів в країнах, що розвиваються, та країнах з перехідною економікою.

До складу партнерства GEF входять три Установи-виконавці: Програма розвитку ООН,  Програма ООН з навколишнього  середовища  та  Світовий банк, а також сім Організацій-виконавців: Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй, Організація ООН з промислового розвитку, Африканський банк розвитку, Азіатський банк розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжамериканський банк розвитку та Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку.

Європейська екологічна агенція

Головною метою діяльності Європейської екологічної агенції (далі – ЄЕА) є забезпечення незалежною інформацією про стан навколишнього середовища. Це основна інформаційна база для тих, хто залучений в розвиток, прийняття, проведення і оцінювання екологічної політики, а також для громадськості.

ЄЕА працює в межах 4 основних блоків питань:

 1. запобігання зміни клімату;
 2. запобігання втратам біологічного різноманіття і розуміння його просторової зміни;
 3. захист людського здоров'я і якості життя;
 4. використання і управління природними ресурсами і відходами.

ЄЕА  координує Європейську мережу інформації та спостереження за довкіллям (далі - Eionet), метою якої є вироблення індикаторів, надання рекомендацій та інформації в сфері охорони навколишнього природного середовища. ЄЕА збирає і аналізує дані про стан навколишнього природного середовища в країнах-членах ЄС, партнерів ЄС та міжнародних організацій.

Правові основи участі третіх країн в роботі Європейської екологічної агенції

Повна участь в ЄЕА можлива тільки для держав – членів ЄС. Участь третіх країн можлива у формі повної участі без права голосу, співпраці щодо реалізації окремих пріоритетів або заходів ЄЕА та співпраці на нерегулярній основі.

У разі повної участі без права голосу між країною та ЄЕА укладається Угода про участь, у разі співпраці щодо реалізації окремих пріоритетів або заходів агенції підписується документ про співпрацю.

Фінансові внески встановлюватимуться залежно від заходів, в яких країна братиме участь та які буде погоджено з ЄЕА.

Внески країни для повної участі в ЄЕА здійснюються на прогресивній основі за період трьох років. Рішенням Європейського парламенту передбачено, що загальна сума внеску країни-претендента на участь в ЄЕА залежить від національного ВВП (дані Eurostat). Це Рішення також передбачає, що країни-претенденти можуть вносити лише частину внеску від свого національного бюджету і що решта частина коштів може бути взята від Програм Допомоги Країнам (Community Assistance Programmes).

Відповідно до згаданих нормативно-правових актів стратегічними пріоритетами Мінприроди, які сумісні з пріоритетами діяльності Європейської екологічної агенції, є:

 1. Досягнення безпечного для здоров'я людини стану навколишнього природного середовища;
 2. Підвищення якості повітря та запобігання змінам клімату;
 3. Забезпечення екологічної безпеки, усунення збільшення навантаження на навколишнє природне середовище, зумовленого економічним зростанням;
 4. Припинення втрат біо- та ландшафтного різноманіття, формування екомережі, розвиток заповідної справи;
 5. Докорінне вдосконалення діяльності з питань надрокористування;
 6. Унеможливлення протизаконних дій у процесі розпоряджання лісовими і водними ресурсами;
 7. Проведення організаційно-правових заходів щодо державного регулювання землекористування;
 8. Удосконалення системи поводження з відходами, наближення її до аналогів держав Європейського Союзу.

Пріоритети співпраці між Україною та ЄС у сфері охорони навколишнього середовища визначені в Угоді про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, а також в Плані дій Україна-Європейський Союз.

Аналізуючи зазначені документи на відповідність і сумісність пріоритетам ЄЕА, слід відзначити наступні спільні пріоритети співпраці у сфері охорони навколишнього природного середовища:

 • моніторинг рівнів забруднення та оцінка стану навколишнього середовища; спільна система інформації про стан навколишнього середовища;
 • боротьба з локальним, регіональним та транскордонним забрудненням атмосферного повітря та води;
 • відновлення природного стану навколишнього середовища;
 • якість води;
 • зменшення обсягів, утилізація і безпечне знищення відходів, а також виконання положень Базельської конвенції;
 • збереження біологічної різноманітності, територій, що охороняються, а також раціональне використання біологічних ресурсів та управління ними;
 • глобальні кліматичні зміни.
  На сьогодні Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, через брак людських та технічних ресурсів, не спроможне в повному обсязі забезпечувати співробітництво з Європейською екологічною агенцією.

Так, однією з умов повної участі без права голосу з ЄЕА є визначення відповідних національних інституцій, які приєднуються до інформаційної мережі EIONET. Одна з національних інституцій визначається "національним контактним пунктом", що координує потоки інформації та передає дані до Агенції та до інших учасників мережі. Агенція може доручати організаціям – учасницям мережі від України виконання певних завдань на основі окремих договорів.

У разі співробітництва щодо реалізації окремих пріоритетів або заходів ЄЕА всі умови будуть визначені в документі про співпрацю. Однак, стандартними умовами є наявність особи, яка забезпечуватиме зв'язок з агенцією або національного контактного пункту, до завдань яких буде входити: переклад нормативно-правових документів, звітів, урядових рішень на англійську мову для відправлення до секретаріату ЄЕА та переклад з англійської мови робочих документів, звітів ЄЕА та у разі необхідності законодавства ЄС; участь у навчальних заходах ЄЕА; участь в роботі інформаційної мережі EIONET та участь в проведенні консультацій і зустрічей з учасниками зазначеної мережі та інше передбачене в документі про співпрацю.

Варто зазначити, що на даному етапі важко спрогнозувати інституційні умови та відповідні людські ресурси при можливості співпраці з ЄЕА на нерегулярній основі тобто виконання разових проектів або спільні дії в рамках окремих заходів.

До компетенції ЄЕА відносяться директиви, більшість яких потрібно буде адаптувати у рамках зобов’язань по Угоді про асоціацію та у рамках створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Однак, при умові повної участі без права голосу потрібно буде адаптувати нормативно-правові акти ЄС, які будуть визначені додатком до угоди.

ЄЕА також проводить інтенсивну міжнародну співпрацю, а також пришвидшує партнерство з сусідами ЄС та інших країн-членів в контексті Політики Сусідства ЄС (EU Neighbourhood Policy).

Підхід, якому віддає перевагу ЄЕА в регіоні, на який поширюється Європейська політика сусідства, полягає у сприянні співпраці на регіональному рівні. Цей підхід було апробовано раніше і відображено в різноманітних звітах щодо європейського стану довкілля, представлено на міністерських конференціях в рамках процесу “Довкілля для Європи”, ініційованого в рамках Європейської економічної комісії ООН.

Варто зазначити, що Мінприроди опрацьовує можливість участі України у таких проектах ЄЕА:

 1. Вивчення земляного покрову та екосистеми України і створення на підставі фотоматеріалів, зроблених із супутників, інтегрованої бази даних з використанням земельних, водних, лісових та інших ресурсів в ретроспективі з 1970-х по 2006 роки;
 2. Вивчення у ретроспективному плані стану і перспектив розвитку водних ресурсів України у т.ч. у контексті забезпечення потреб її населення та сільського господарства в умовах зміни клімату;
 3. Узгодження в рамках ЄС головних показників (індикаторів) стану екосистеми України з метою запровадження європейських стандартів екологічних показників та оцінки ситуації;
 4. Підготовка україномовного варіанту «Тлумачного словника екологічної термінології».

Крім цього, з метою підготовки зазначених проектів та відповідно до підходів ЄЕА є можливість використати програми технічної допомоги ЄС TAIEX та TWINNING для проходження стажування українських фахівців.

Однак, остаточний висновок щодо форми участі України в роботі Європейської екологічної агенції Мінприроди зможе надати після отримання відповіді від Секретаріату ЄЕА на запит Мінприроди щодо можливої форми участі України, зокрема можливих заходів в рамках подальшого співробітництва, фінансових внесків та інших витрат. Зазначений запит було передано до МЗС України листом від 12.11.2008 № 15604/18/10-08 для подальшої передачі до Секретаріату ЄEA.

Шановні  сільськогосподарські  товаровиробники  Новоукраїнської  міської  об’єднаної територіальної  громади  з  фітосанітарними  нормами  різних  країн  можна ознайомитись перейшовши  за посиланням.

http://consumer.gov.ua/ContentPages/Fitosanitarni_Vimogi_Krain/89/


 

e-max.it: your social media marketing partner
 
•Банер•
•Банер•

Різне

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Соціальна реклама

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•