•Банер•
•Банер•
Регламент роботи Новоукраїнської міської ради •PDF• •Друк•
••П'ятниця•, 23 •березня• 2012, 13:56•

ПЕРША  СЕСІЯ  МІСЬКОЇ  РАДИ

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

від 10 листопада 2015 року                                                     № 11

м. Новоукраїнка

 

Про Регламент роботи Новоукраїнської міської ради сьомого скликання

 

На підставі пункту 1 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, -

 

міська рада

ВИРІШИЛА:

              1. Регламент роботи Новоукраїнської міської ради сьомого скликання на період виконання нею своїх повноважень затвердити (додається).

 

Міський голова                          О. Корінний

 

 

  

 

 

                                                        Додаток

                                                        до рішення міської ради

                                                        сьомого скликання

                                                        від 10 листопада 2015 року № 11

 

Регламент

Новоукраїнської міської ради

1. Загальні положення

              1.1. Порядок діяльності Новоукраїнської міської ради, її виконавчого комітету, посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“, ,,Про службу в органах місцевого самоврядування“, цим Регламентом, іншими законодавчими актами про депутатів, органи місцевих рад та їх посадових осіб.

              1.2. Регламент ради передбачає порядок скликання і проведення сесій, засідань постійних та інших комісій, формування органів, здійснення контрольної діяльності та інших процедур у діяльності ради.

              1.3. Рада вирішує всі питання, віднесені законодавством до її відання, виходячи з місцевих та державних інтересів.

              1.4. Засідання ради, постійних та інших комісій є відкритими і гласними, крім випадків, передбачених цим Регламентом, або якщо радою не буде прийняте інше рішення.

Рада та її органи систематично інформують виборців про свою діяльність в засобах масової інформації та шляхом виступів депутатів, посадових осіб за місцем проживання або роботи громадян.

Ведеться аудіозапис пленарних засідань ради.

Ведеться відеозапис пленарних засідань ради з дозволу більшості присутніх на сесії депутатів.

              1.5.  Робота ради ведеться державною мовою.

              1.6. Регламент ради затверджується радою, зміни і доповнення вносяться радою на її пленарному засіданні.

 2. Сесії ради

              2.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесії складаються з пленарних засідань ради, а також із засідань постійних та інших комісій ради, які проводяться у період між пленарними засіданнями.

              2.2. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на місяць.

У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається секретарем міської ради, згідно пункту 6 статті 46 Закону України  ,,Про місцеве самоврядування в Україні“.

              2.3. Сесія ради може бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, на підставі пунктів 7 та 8 статті 46 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“ 

              2.4. Розпорядження про скликання сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше ніж за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд ради.

У виняткових випадках повідомлення про скликання сесії може бути доведене до відома депутатів і населення за один день до початку її роботи.

Сесія скликається, як правило, у другий вівторок місяця і триває один день.

Початок роботи сесії о 10 годині.

У разі необхідності сесія може бути скликана в інший день.

За рішенням ради може бути продовжено термін роботи сесії.

Під час пленарного засідання робляться перерви на 15 хвилин через кожні 2 години роботи сесії.

Реєстрація присутніх депутатів проводиться перед початком роботи сесії. За ініціативою міського голови, постійної комісії, депутата ради може повторно проводитися реєстрація перед початком процедури голосування.

 

              2.5. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради (14 та більше депутатів).

Депутат ради у разі неможливості бути присутнім на сесії повинен повідомити про це міського голову або секретаря ради до початку роботи сесії.

У разі відсутності необхідної для проведення сесії кількості депутатів, за пропозицією міського голови може бути проведено спільне засідання постійних комісій ради.

 

              2.6. Сесію ради відкриває і веде міський голова, а у випадках, передбачених пунктами 7, 8 статті 46 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“ – секретар ради або один з депутатів ініціативної групи, яка скликає сесію.

 

              2.7. На засіданні можуть бути присутніми депутати Верховної Ради України, обласної та районної рад, особи, що запрошені для участі в роботі сесії міським головою, а також представники засобів масової інформації.

Пропозиції щодо запрошення для участі в роботі сесії конкретних посадових осіб, представників громадських організацій, засобів масової інформації тощо можуть подавати міському голові постійні комісії, а також окремі депутати не менш як за тиждень до початку роботи сесії.

Питання про кількість та склад запрошуваних вирішується міським головою.

Запрошені для участі в роботі сесії особи, по-можливості, займають в залі місця, відокремлені від місць депутатів.

 

              2.8. Пропозиції щодо питань для розгляду на сесіях можуть вноситись міським головою, постійними комісіями, депутатами міської ради, головою районної ради та головою райдержадміністрації.

              2.9. Доповіді, довідкові матеріали, проекти рішень з питань, що виносяться на розгляд сесії, готуються депутатами, постійними комісіями, виконавчим апаратом ради.

Питання вноситься на розгляд сесії за наявності проекту рішення та необхідних інформаційно-довідкових матеріалів щодо нього.

Всі матеріали з питань порядку денного повинні бути подані міському голові не пізніше одного тижня до початку роботи сесії, якщо ним не визначено інший термін.

У випадках, коли матеріали до питань порядку денного потребують значного коригування або при виникненні інших обставин, за яких матеріали не можуть бути надані депутатам за три дні до початку роботи сесії, вони за погодженням з міським головою подаються депутатам в день сесії.

              2.10. Проекти рішень попередньо розглядаються постійними комісіями ради відповідно до їх компетенції або за їх домовленістю чи дорученням міського голови групою постійних комісій.

 

              2.11. Пленарне засідання ради починається із затвердження порядку денного після реєстрації депутатів та за наявності кворуму, про що оголошує депутатам міський голова або особа, що головує на сесії.

              Порядок денний після обговорення затверджується або, у разі необхідності, змінюється за результатами голосування депутатів більшістю голосів від присутніх на сесії.

 

              2.12. Відповідно до затвердженого порядку денного виголошується доповідь, а також, у передбачених випадках, співдоповідь або інформація з питань порядку денного.

Після закінчення виступу доповідача, співдоповідача депутати можуть подавати усні чи письмові запитання щодо уточнення оголошених відомостей, окремих положень доповіді, співдоповіді, інформації тощо.

Усні запитання подаються після надання депутату слова головуючим на сесії, письмові подаються головуючому і на його розсуд оголошуються або передаються доповідачу.

 

              2.13. Час для доповідей, співдоповідей, інформацій, виступів визначається радою.

Як правило, для доповіді надається до 30 хвилин (додатково - 5), співдоповіді - до 15 хвилин (додатково - 5), інформації - до 10 хвилин, виступу - до 10 хвилин. За хвилину до закінчення головуючий повідомляє про це виступаючого.

              У разі необхідності після закінчення часу виступу головуючий може, на прохання виступаючого, дати дозвіл на додатковий час або поставити питання про продовження часу виступу на голосування.

 

              2.14. Головуючим на сесії є міський голова.

Головуючий інформує учасників засідання з усіх питань, що мають відношення до організації роботи сесії, надає слово виступаючим, створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань, формулює пропозиції для голосування, проводить голосування, робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити, забезпечує виконання вимог Регламенту з усіх питань організації роботи сесії.

Під час виконання своїх обов’язків головуючий не повинен коментувати виступи, виявляти своє ставлення до висловлених пропозицій, намагатися вплинути на ставлення депутатів до виступаючого чи вступати з ним в полеміку.

Головуючий може звернутися до виступаючих із запитаннями щодо уточнення висловлених ними пропозицій, які мають бути поставлені на голосування.

Головуючий має право зупинити виступаючого, зробити йому зауваження, якщо той під час виступу порушує Регламент або правила депутатської етики. У разі, коли зауваження не мають впливу, головуючий має право позбавити виступаючого слова.

Депутат має право звернутися до постійної комісії з питань законності та депутатської етики з оскарженням дій головуючого після завершення роботи сесії.

 

              2.15. Депутат ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесії.

Він має право пропонувати питання на розгляд ради, вносити пропозиції щодо розгляду та суті обговорюваних питань, персонального складу створюваних радою органів, брати участь в обговоренні питань порядку денного, звертатися з питаннями, вносити проекти рішень та пропонувати зміни до них, виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій, давати довідки відповідно до вимог цього Регламенту.

Депутат виступає на сесії після надання йому слова головою і може виступити в обговоренні одного питання не більше двох разів.

Виступаючий на сесії ради не повинен використовувати у виступах грубі та некоректні вислови, закликати до незаконних дій.

Обговорення питань на сесії припиняється за рішенням ради, яке приймається більшістю голосів присутніх у залі депутатів.

Тексти виступів депутатів ради, які не мали змоги виступити, у зв’язку з припиненням обговорення, на їх прохання включаються до протоколу сесії.

До протоколу сесії включаються також пропозиції, зауваження і питання депутатів ради, подані головуючому у письмовій формі.

  В  разі наявності конфлікту інтересів у депутата міської ради при розгляді питань порядку денного, з метою його врегулювання, депутатом повідомляється про це перед початком розгляду питання. В цьому випадку депутат в голосуванні з вказаного питання участі не бере.

              В разі відсутності депутата на пленарному засіданні ради, про наявність конфлікту інтересів  він повідомляє у письмовій формі відповідною заявою на ім’я міського голови до початку роботи сесії.

 

              2.16. Голосування з питань порядку денного, а також інших питань, що вимагають вирішення радою, може бути простим, рейтинговим, поіменним або таємним.

Простим є голосування, при якому рішення вважається прийнятим, якщо за нього подано більше половини голосів депутатів від загальної кількості депутатів.

  Рішення ради про затвердження поданих міським головою кандидатур на посади  заступників   міського голови,  керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету та про припинення їх повноважень приймаються простим, відкритим  голосуванням.

Рішення ради з питань дострокового припинення повноважень посадовими особами органів місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах, приймається  не менш як двома третинами голосів  депутатів  від загального складу ради, таємним голосуванням.

Рейтинговим є голосування, коли голосується кілька альтернативних варіантів. При цьому прийнятою вважається пропозиція (альтернатива), яка отримала більшість голосів ,,за“, незалежно від співвідношення до кількості голосувавших. Рейтингове голосування може застосовуватися за умов підтримки такої форми голосування не менш як половиною депутатів ради, присутніх в залі засідань.

Поіменним є голосування з документальним підтвердженням вибору кожного з депутатів, що голосує. Поіменне голосування проводить головуючий на сесії. При проведенні поіменного голосування після оголошення головуючим прізвища депутата –  депутат підводиться з місця і виголошує свій вибір ,,за“, ,,проти“ або ,,утримався“, про що головуючим робиться відповідна відмітка в аркуші поіменного голосування.

Для застосування поіменного голосування потрібна вимога не менш як однієї третини депутатів ради, присутніх у залі засідань.

Поіменне голосування не може бути застосоване при вирішенні питань, пов’язаних з виборами та оцінкою роботи посадових осіб.

Результати поіменного голосування оголошуються головуючим.

Таємним є голосування зі збереженням таємниці вибору кожного з депутатів, які брали участь в голосуванні.

При застосуванні поіменного голосування депутат ради засвідчує свій вибір шляхом викреслення з бюлетеня для таємного голосування неприйнятних для нього альтернатив з обов’язковим залишенням однієї, прийнятної для нього.

Проведення таємного голосування забезпечує лічильна комісія, яка обирається у складі, визначеному радою, за умови подання за них більшості голосів присутніх у залі депутатів ради.

Роботу лічильної комісії організовують голова та секретар лічильної комісії, які обираються на засіданні лічильної комісії.

Лічильна комісія встановлює форму бюлетеня для голосування, вносить до нього відомості, щодо яких проводиться голосування, контролює виготовлення бюлетенів, встановлює порядок голосування та сповіщає про нього депутатів ради, видає бюлетені депутатам ради, проводить голосування, здійснює підрахунок поданих голосів, оголошує результати голосування на сесії.

За наслідками проведення голосування приймається рішення ради.

Протоколи засідань лічильної комісії включаються до протоколу сесії.

Лічильна комісія розглядає звернення депутатів ради щодо порушень процедури голосування, приймає відповідне рішення і доводить його зміст до відома депутатів ради на сесії до ухвали відповідного рішення радою.

              2.17. Голосування на сесії здійснює головуючий. Він повідомляє питання, яке голосується, виголошує, у разі необхідності, його редакцію, оголошує початок голосування.

Депутат бере участь у голосуванні особисто і безпосередньо.

Він не може передати свій голос іншому депутату, проголосувати після закінчення голосування або перед його проведенням.

У випадках, коли один або декілька депутатів не встигли проголосувати, на їх вимогу може проводитись повторне голосування, яке оголошується головуючим на сесії. У разі необхідності питання про проведення повторного голосування може ставитись на голосування, рішення по ньому приймається більшістю голосів присутніх у залі депутатів.

 

              2.18. Рішення ради з будь-якого питання приймається на її засіданні після його обговорення і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загальної кількості ради.

Всі проекти рішень розглядаються депутатами на засіданні постійної комісії.

Пропозиції, доповнення або зміни до проектів рішень ради розглядаються після прийняття тексту внесеного проекту рішення за основу.

Усі доповнення та зміни до проектів рішень ради голосуються.

Рішення ради може прийматися без подальшого обговорення, якщо жоден з депутатів ради, присутніх у залі, не заперечує проти цього.

              2.19. Рішення ради підписує голова ради або, у разі його відсутності – секретар ради, а у випадку, передбаченому пунктом 2.2 цього Регламенту – депутат ради, який за дорученням депутатів головував на сесії, у тижневий строк після закінчення роботи сесії.

 

              2.20. Рішення, прийняті радою, оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному сайті міської ради, у разі необхідності доводяться до відома відповідних підприємств, установ, організацій, виборців, населення та направляються посадовим особам до виконання у тижневий строк після підписання.

              Рішення ради нормативно-правового характеру оприлюднюються в засобах масової інформації у тижневий строк після підписання і після цього набирають чинності.

 

              2.21. Депутат, група депутатів мають право звернутися на пленарному засіданні або оприлюднити заявлену попередньо вимогу (депутатський запит) до голови, секретаря ради, керівників підприємств, установ, організацій, розташованих на території ради, незалежно від форми власності, щодо офіційного роз’яснення або викладення позиції з питань, що мають суспільне значення та належать до відання ради.

              Депутатський запит може бути внесений депутатом ради, групою депутатів у письмовій або усній формі.

              Він підлягає включенню до порядку денного сесії, по ньому проводиться обговорення і приймається рішення в порядку, визначеному цим Регламентом.

              Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані дати усну чи письмову відповідь на депутатський запит на пленарному засіданні ради або у інший спосіб, в строки і в порядку, який визначає рада.

              Всі документи, які стосуються депутатських запитів, включаються до протоколу сесії.

              Голова ради забезпечує доведення інформації щодо змісту та результатів розгляду депутатських запитів до відома депутатів, а у разі необхідності, представників масової інформації та виборців.

 

              2.22. Депутат, група депутатів мають право одержати інформацію або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми від посадових осіб та органів, зазначених у пункті 2.21 цього Регламенту, стосовно питань, віднесених до компетенції ради (депутатське запитання).

              Депутатські запитання до порядку денного сесії не включаються, не обговорюються, рішення по них не приймаються. 

 

2.23. Перша сесія ради

              2.23.1. Перша сесія ради чергового скликання скликається міською територіальною виборчою комісією не пізніше як через місяць після обрання ради у правомочному складі.

              2.23.2. Для підготовки першої сесії формується підготовча група з числа новообраних депутатів. 

              2.23.3. Підготовча група готує пропозиції щодо порядку денного сесії, формування постійних комісій ради та інших питань, пов’язаних з організацією та проведенням сесії 

              2.23.4. Першу сесію відкриває і веде голова міської територіальної виборчої комісії, який оголошує рішення про обрання міського голови та депутатів та підтверджує їх повноваження.

 

3. Постійні комісії ради

 

              3.1. Порядок утворення, затвердження та роботи постійних комісій визначається Положенням про постійні комісії Новоукраїнської міської ради, затвердженим на першій організаційній сесії.

 

4. Тимчасові контрольні комісії ради

              4.1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються радою за поданням міського голови з числа депутатів у складі голови і членів комісії, для здійснення контролю за конкретно визначеним радою питанням або рішенням з питання, яке належить до відання ради. 

              4.2. Рішення ради про створення тимчасової контрольної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

              4.3. Роботу тимчасової контрольної комісії ради організовує її голова.

Засідання тимчасової контрольної комісії ради проводяться у міру потреби і є, як правило, закриті.

Засідання тимчасової контрольної комісії ради є правомочним, якщо у ньому бере участь не менше двох третин її складу.

              4.4. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії ради, залучені до участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не мають права розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з роботою комісії, до прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи тимчасової контрольної комісії ради.

              4.5. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів її роботи, а також у разі припинення повноважень ради.

5. Депутатські групи

              5.1. Депутати ради можуть добровільно об’єднуватись у депутатські групи за умови, що до їх складу входить не менше як три депутати.

              5.2. Депутатські групи можуть утворюватись як на партійній (фракції), так і на позапартійній основі.

              Депутатські групи не можуть утворюватись для захисту приватних, комерційних, місцевих, професійних, релігійних інтересів

              5.3. Депутат ради може входити до складу тільки однієї депутатської групи.

              Міський голова та секретар ради не можуть входити до складу жодної депутатської групи 

              5.4. Порядок роботи депутатської групи, умови вступу депутатів до неї, виходу або виключення з неї визначаються самою депутатською групою.

              5.5. Кожна депутатська група реєструється.

              Умовою її реєстрації є надходження на ім’я міського голови письмового повідомлення про створення депутатської групи, підписаного персонально депутатами з викладом її назви, мети чи завдань, зазначенням персонального складу та партійної приналежності членів групи, а також депутатів, які уповноважені представляти групу.

              5.6. Міський голова після реєстрації депутатської групи інформує депутатів на пленарному засіданні ради про утворення депутатської групи, її кількісний склад та уповноважених представників.

              Список членів депутатської групи після реєстрації поширюється серед депутатів.

              5.7. Про зміни в складі депутатської групи її уповноважений представник письмово повідомляє міського голову.

              5.8. У разі, коли склад депутатської групи скорочується нижче встановленої кількості, вона на черговому пленарному засіданні оголошується міським головою розпущеною, якщо за час, що минув до пленарного засідання, кількісний склад не стане відповідним встановленій кількості.

              5.9. Депутатська група має право за зверненням її уповноваженого представника поширювати серед депутатів підготовлені нею матеріали, представляти і захищати у раді законні інтереси своїх членів.

              Депутатська група має право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного сесії.

              5.10. Депутатська група не має права виступати будь-де від імені ради.

              5.11. Для координації дій депутатських груп, вирішення спірних питань, які можуть виникнути при здійсненні ними своєї діяльності, рада може утворювати узгоджувальну раду, до складу якої входять уповноважені представники депутатських груп.

Узгоджувальна рада збирається на свої засідання за власною ініціативою або за пропозицією міського голови чи секретаря, або, у разі необхідності, за пропозицією головуючого на пленарному засіданні ради.

              5.12. Рішення узгоджувальної ради мають рекомендаційний характер.

 

6. Депутатські фракції

               6.1. Депутати міської ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше п’яти осіб.

              6.2. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на пленарному засіданні ради.

              6.3. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на міського голову.

              6.4. Депутатські групи, фракції мають право:

6.4.1. На пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради.

6.4.2. Попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує міська рада.

6.4.3. На гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради.

6.4.4. Об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції.

6.4.5. Здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

7. Контрольні функції ради

 

              7.1. Рада не рідше одного разу на рік заслуховує звіт міського голови про його діяльність. 

              7.2. Рада періодично розглядає звіти про роботу постійних комісій. Необхідність розгляду звіту постійної комісії визначається радою. 

              7.3. Рада  періодично заслуховує звіти депутатів про виконання рішень і доручень ради.

              Необхідність розгляду звіту депутата визначається радою.

              7.4. Рада у визначений нею термін заслуховує інформацію міського голови про виконання програм соціально-економічного розвитку, бюджету, рішень ради з цих питань.

              7.5. Критичні зауваження, висловлені депутатами на пленарних засіданнях, узагальнюються секретарем міської ради, розглядаються міським головою та при необхідності направляються виконавцям.

              7.6. Про хід виконання критичних зауважень депутатів, депутатських запитів, поданих як у письмовій так і в усній формі, на сесіях міської ради систематично інформують депутатів, за напрямками своєї діяльності, заступники міського голови.

 

8. Здійснення державної регуляторної політики

 

              8.1. Планування діяльності  міської ради з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в рамках підготовки та затвердження планів роботи у порядку, встановленому Законами України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“, ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“ та цим регламентом.

 

              8.2. У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

              За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради,  відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки  експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного цим депутатом ради, постійною комісією ради. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8  Закону України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“.

              8.3. Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд  міської ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України  ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“.

              8.4. Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.

              8.5. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії  ради,  відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8  Закону.

              8.6. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам Закону.

              8.7. Оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій проектів регуляторних актів проводиться до внесення цих проектів на розгляд засідання ради.

  За рішенням міської ради або відповідальної постійної комісії ради:

   оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії ради;

   можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії ради.

 

              8.8. У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням ради або відповідальної постійної комісії  функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії  ради, якщо інше не встановлено у рішенні ради чи відповідальної постійної комісії.

              8.9. Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії ради, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробникові цього проекту та головній постійній комісії ради.

               8.10. Регуляторний акт не може бути прийнятий, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

                           відсутній аналіз регуляторного впливу;

                           проект регуляторного акта не був оприлюднений.

               8.11. Відстеження результативності та перегляду регуляторних актів.

              Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів  забезпечується виконавчим комітетом.

              Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до головної постійної комісії ради.

              Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності, приймає головна постійна комісія  ради або розробник проекту цього регуляторного акта.

              8.12. Заслуховування радою звітів про здійснення державної регуляторної політики.

              Міська рада заслуховує щорічний звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчим комітетом міської ради.

              Щорічні звіти оприлюднюються шляхом їх опублікування в засобах масової інформації ради, а у разі їх відсутності – в інших місцевих друкованих засобах масової інформації.

              8.13. Особливості здійснення регуляторної діяльності в умовах воєнного, надзвичайного стану та оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації.

              В умовах воєнного, надзвичайного стану, оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації відповідно до Конституції України та в установленому порядку регуляторна діяльність здійснюється з урахуванням обмежень прав і свобод людини і громадянина, які в умовах воєнного та надзвичайного стану, оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації встановлюються відповідно до Конституції України, Закону України ,,Про правовий режим воєнного стану“, Закону України ,,Про правовий режим надзвичайного стану“ та Закону України ,,Про зону надзвичайної екологічної ситуації“.

 

 

Секретар міської ради                                Л. Вишневецька

e-max.it: your social media marketing partner
 
•Банер•

Різне

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Соціальна реклама

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•