•Банер•
•Банер•
Регламент виконавчого комітету •PDF• •Друк•
••П'ятниця•, 23 •березня• 2012, 13:52•

РІШЕННЯ

від 24 листопада 2010 року                              № 128

м. Новоукраїнка

 

Про Регламент виконавчого комітету

Новоукраїнської міської ради шостого

скликання

 

Керуючись статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

 

виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Регламент виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради затвердити (додається).

 

2. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарю виконавчого комітету міської ради, завідуючій відділом обліку і звітності виконавчого комітету міської ради, усім посадовим особам виконавчого комітету в повсякденній роботі неухильно дотримуватись положень Регламенту виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради шостого скликання.

 

3.Секретарю виконавчого комітету міської ради Вишневецькій Л.Д. довести дане рішення до всіх посадових осіб виконавчого комітету.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретарявиконкому міської ради Вишневецьку Л.Д.

 

 

 

 

Міський голова О.Корінний

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення № 128

виконавчого комітету міської ради

від 24 листопада 2010 року

                                             

Регламент

виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Регламент виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради є документом, в якому закріплені основні організаційні засади та порядок діяльності міськвиконкому на підставі діючого законодавства: Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про звернення громадян», Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших законів України та правових актів.

1.2. Виконавчий комітет міської ради приймає рішення, міський голова видає розпорядження, які є затвердженою законодавством формою реалізації управлінських функцій міськвиконкому.

1.3. Інформація про діяльність виконкому надається депутатам міської ради, громадянам, представникам преси, політичних та громадських організацій через організацію громадських слухань, зустрічей, нарад, оголошень через засоби масової інформації та через інші організаційні заходи відповідно до чинного законодавства.

 

2. Планування роботи виконавчого комітету

 

2.1. Виконавчий комітет організовує свою діяльність згідно з планом роботи, який складається на рік.

2.2. Річний план роботи міськвиконкому складається до 25 грудня поточного року на основі пропозицій заступників міського голови, секретаря міської ради, постійних комісій, утворених радою, депутатів міської ради, членів виконкому міської ради, спеціалістів міськвиконкому, погоджується міським головою і затверджується на засіданні виконавчого комітету.

Пропозиції спеціалістів виконавчого комітету міської ради погоджуються заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради і подаються секретарю виконавчого комітету міської ради.

В пропозиціях зазначається зміст питань, дата розгляду, прізвище спеціаліста, який готує матеріали на розгляд виконкому.

Секретар виконавчого комітету міської ради на основі поданих пропозицій складає проект плану роботи виконкому і вносить його на розгляд чергового засідання, яке передує початку року.

2.3. Зміни і доповнення до порядку денного чергового засідання виконкому можуть вноситись з дозволу міського голови або його першого заступника не пізніше як за 5 днів до засідання виконкому за наявності підготовленого та завізованого проекту рішення.

Контроль за виконанням плану роботи здійснюють заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретар виконавчого комітету міської ради.

При розгляді плану роботи на наступний рік секретар виконавчого комітету міської ради інформує членів виконкому про виконання плану роботи за попередній рік.

 

 

 

 

 

 

3. Порядок проведення засідань виконкому,

підготовки і прийняття рішень

 

3.1. Для колегіального вирішення питань у межах встановленої компетенції, виконком міської ради проводить засідання не менше одного разу на місяць відповідно до плану роботи, як правило, в останнюсередумісяця о 14 годині.

У разі необхідності скликаються позачергові засідання.

3.2. Проект порядку денного чергового засідання виконавчого комітету, на основі затвердженого плану роботи, складається секретарем виконавчого комітету міської ради та надсилається заступникам міського голови.

3.3. Засідання виконавчого комітету проводить міський голова, а в разі його відсутності - перший заступник міського голови.

3.4. Засідання виконавчого комітету міської ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини загального складу виконкому.

3.5. Відсутність членів виконкому на засіданні можлива лише по поважній причині з дозволу міського голови.

3.6. У засіданнях виконкому можуть брати участь депутати міської ради, прокурор району, а також запрошені спеціалісти виконкому міської ради, представники державних органів, засобів масової інформації, громадських організацій та трудових колективів, що мають відношення до питань, які обговорюються.

3.7. Прийняття рішень на засіданнях виконавчого комітету включає розгляд, обговорення та схвалення їх по пунктах або в цілому.

3.8. Рішення вважаться прийнятим, якщо «за» проголосувало більшість від загальної чисельності членів виконкому.

3.9. Рішення приймається без обговорення, якщо до проекту не висловлено зауважень і не заперечує жоден із членів виконавчого комітету.

3.10. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету він може протягом п’яти днів призупинити дію рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд міської ради.

3.11. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.

3.12. В окремих випадках засідання виконкому може бути закритим (склад присутніх визначає міський голова). Рішення з цього питання приймаються більшістю голосів від загальної чисельності виконкому.

3.13. Повідомлення членів виконкому про дату, час і місце проведення чергового засідання виконкому здійснює секретар керівника. Запрошених,відповідно до списку, що додається до проектів рішень, забезпечують відповідальні за підготовку питань на засідання виконкому. Вони ж забезпечують ознайомлення запрошених з проектом рішення.

3.14. Доповідають на засіданні виконкому члени виконкому, спеціалісти виконавчого комітету, а також керівники підприємств, установ та організацій або уповноважені ними працівники. Час для доповіді з основного питання надається до 10 хвилин, для співдоповідей – до 7 хвилин, виступаючим - до 5 хвилин, для повторних виступів, запитань, пропозицій, довідок - до 3 хвилин. За згодою членів виконкому головуючий може продовжити час для виступу.

3.15. Ведення протоколу засідання, оформлення доручень виконавчого комітету забезпечує секретар виконавчого комітету міської ради.

3.16. Доручення міського голови, оформлені належним чином, доводяться секретарем виконавчого комітету міської ради до виконавців, які інформують про хід їх виконання. Термін виконання доручення визначається безпосередньо міським головою.

3.17. Доручення міського голови, дані секретарю виконавчого комітету міської ради, першому заступнику, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, завідуючій відділом виконуються ними особисто, або через спеціалістів міськвиконкому, про виконання доручень вони доповідають особисто.

3.18. Усні та письмові доручення беруться до безумовного виконання з моменту отримання доручення.

3.19. У випадку невиконання або несвоєчасного виконання доручення подається пояснювальна записка на ім’я міського голови.

3.20. Персональну відповідальність за:

- підготовку питань на розгляд виконкому несуть секретар виконавчого комітету міської ради, заступники міського голови, завідуюча відділом, спеціалісти виконкому;

- зміст, правильну підготовку та оформлення рішень, документів до них - секретар виконавчого комітету міської ради;

- організаційне забезпечення проведення засідань виконавчого комітету - секретар виконавчого комітету міської ради;

- технічне оформлення, друкарське забезпечення, розсилку рішень, розпоряджень, доручень – секретар керівника;

- здійснення контролю за виконанням рішень виконавчого комітету - секретар виконавчого комітету міської ради.

 

4. Порядок оформлення рішень виконавчого комітету

 

4.1. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком міської ради, міський голова та керівники виконавчих органів міської ради, в межах своїх повноважень, можуть приймати або видавати: виконавчий комітет - рішення, міський голова - розпорядження.

Рішення - правовий акт, який приймається в колегіальному порядку з найбільш важливих питань компетенції виконавчого комітету, носить нормативний характер або має загальне значення.

4.2. Підготовка проектів рішень вимагає забезпечення чіткості викладу теми та відповідного стилістичного оформлення тексту цих документів.

4.3. Проекти рішень, подані на розгляд та затвердження засідання виконкому, повинні бути надруковані на бланках встановленого зразка, відповідно до Інструкції з діловодства, затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради від 22.05.2003 р. № 119 «Про Інструкцію з діловодства у Новоукраїнській міській раді та її виконавчому апараті». Форма викладу в рішеннях нерозривно пов’язана з його змістом. Підготовка тексту передбачає максимальну його конкретність і стислість. Це стосується однаковою мірою всіх структурних частин документа: заголовку, констатуючої та вирішальної частин, додатків.

4.4. Заголовок є обов’язковою складовою частиною рішення. Він розкриває зміст рішення, повинен бути гранично коротким.

4.5. В констатуючій частині висвітлюються мотиви та мета прийняття рішення. Обов’язкова посилка на законодавчу базу. При необхідності інформаційний матеріал може додаватися до проекту рішення у вигляді довідки.

4.6. Вирішальна частина поділяється на складові частини - пункти, що обов’язково нумеруються, містять конкретну вказівку, строки виконання та відповідальних.

4.7. У ряді випадків для конкретизації та деталізації змісту окремих пунктів вирішальної частини рішення можуть мати додатки. При наявності кількох додатків зазначаються їх порядкові номери.

4.8. Подані проекти рішень повинні бути ретельно відредагованими, грамотно підготовленими, не перевищувати обсягу 3-4 сторінок (довідки - 5 сторінок), вміщувати конкретні і змістовні заходи, строки, відповідальних виконавців. Не допускається вживання невстановлених скорочень.

4.9. Проекти рішень, підготовлені спеціалістами і погоджені заступником міського голови та секретарем виконавчого комітету міської ради, подаються на розгляд спеціалісту виконавчого комітету міської ради з юридично-правових питань, який здійснює його правову експертизу у термін до 3 днів, а в окремих випадках - терміново.

4.10. При наявності розбіжностей з проектом рішення або окремими його пунктами додаються письмові висновки секретаря виконавчого комітету міської ради чи спеціаліста виконавчого комітету міської ради з юридично-правових питань з обґрунтуванням неузгодженостей та пропозиціями.

4.11. До проекту рішення додаються: детальна довідка по суті питання, список запрошених осіб, перелік установ та підприємств, яким необхідно надіслати прийняте рішення (за погодженням з секретарем виконавчого комітету міської ради) та необхідні документи, передбачені законодавством.

4.12. Підготовлені, завізовані проекти рішень, додатки до них, інформації, довідки подаються до секретаря виконавчого комітету міської ради за 4 дні до засідання виконкому міської ради.

4.13. Проекти рішень, що вимагають оперативного вирішення, з дозволу міського голови можуть бути внесені на розгляд виконкому не пізніше як за день до його засідання, при умові оформлення проекту відповідно до Регламенту.

4.14. Прийняті з урахуванням висловлених в ході обговорення зауважень рішення доопрацьовуються протягом 3-5 днів відповідальними за підготовку проекту рішення, а в виняткових випадках - в строк, установлений виконкомом.

4.15. Доопрацьовані рішення надходять до секретаря виконавчого комітету міської ради, який подає їх на підпис.

4.16. Рішення виконкому підписується міським головою, додатки до рішень підписує секретар виконкому міської ради.

4.17. При відсутності керівника рішення та розпорядження підписує або візує виконуючий його обов’язки. При цьому обов’язково зазначається посада особи, яка підписала документ, її прізвище та ініціали.

4.18. Рішення виконкому через 10 днів після його прийняття розмножується і його копії, у разі необхідності, секретарем керівника доводяться до відома відповідних підприємств, установ, організацій, населення та направляються посадовим особам до виконання.

4.19. Забороняється вносити виправлення до рішень, розпоряджень, додатків, які надіслані для виконання.

4.20. Контроль за виконанням рішень забезпечується особами, визначеними у рішеннях.

4.21. Засідання виконкому оформляються протокольно спеціалістом міськвиконкому, визначеним посадовою інструкцією, протокол подається на підпис міському голові.

4.22. Оригінали протоколів, рішень з додатками засвідчуються гербовою печаткою і зберігаються у секретаря міської ради протягом 5 років, після чого передаються до районного державного архіву.

4.23. Гербова печатка знаходиться у секретаря міської ради під його персональну відповідальність.

4.24. Гербовою печаткою скріплюються документи, визначені відповідно до чинного законодавства. В разі відсутності міського голови, за окремим розпорядженням міського голови, документи підписує перший заступник міського голови.

 

5. Підготовка та видання розпоряджень міського голови

 

Розпорядження міського голови - правовий акт, який видається міським головою на основі єдиноначальності з оперативних та інших поточних питань діяльності виконавчого комітету (в межах повноважень).

5.1. Розпорядження міського голови видаються в межах повноважень міського голови з питань, які не вимагають колегіального обговорення та потребують оперативного вирішення.

5.2. Проекти розпоряджень та додатки до них готують заступники міського голови, секретар міської ради та спеціалісти міськвиконкому з питань, що належать до їх відання.

5.3. Розпорядження друкуються на бланках встановленого зразка, повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їх зміст, юридичні підстави, констатуючу і розпорядчу частини, можуть мати додатки.

5.4. У розпорядженні зазначається зміст заходів, конкретні строки виконання завдань, відповідальні за виконання та контроль.

5.5. Проект розпорядження вважається підготовленим, якщо він ретельно відредагований, погоджений спеціалістом виконавчого комітету міської ради з юридично-правових питань.

5.6. Підготовлені і погоджені розпорядження виконавець подає на підпис міському голові.

5.7. Підписані розпорядження реєструються секретарем міської ради. Датою реєстрації розпорядження є дата його підписання.

5.8. Після реєстрації секретар керівника, згідно з листом розсилки, підписаного відповідальним за підготовку заступником міського голови, секретарем міської ради направляє розпорядження до виконавців.

5.9. Ознайомлення з прийнятими рішеннями чи розпорядженнями міського голови, депутатами міської ради чи членами територіальної громади можливе лише з письмового чи усного дозволу міського голови у присутності секретаря міської ради. У такому ж порядку видаються копії (при наявності письмових запитів та відповідно до діючого законодавства).

 

6. Організація контролю за виконанням документів органів вищого рівня,

рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови

 

6.1. Контроль за виконанням документів органів вищого рівня, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови здійснюється міським головою, першим заступником міського голови, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем виконавчого комітету міської ради, а також за дорученням виконкому - спеціалістами виконкому міської ради.

6.2. Організаційно-технічну роботу за здійсненням контролю виконує секретар виконавчого комітету міської ради.

6.3. Акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, документи обласної ради, обласної державної адміністрації, звернення та запити депутатів усіх рівнів розглядаються міським головою, а в період його відсутності особою, на яку покладені відповідні обов’язки (першим заступником, секретарем міської ради, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради).

6.4. Документи вищого рівня реєструються без винятку секретарем керівника у день їх надходження і подаються на розгляд міському голові.

6.5. На всіх розглянутих документах міський голова пише резолюцію із зазначенням конкретного виконавця (виконавців), змісту дій щодо виконання документа та строку виконання.

6.6. З резолюцією міського голови, через розносну книгу, документ доводиться до відома виконавця. Якщо в резолюції вказано декілька виконавців, то координацію роботи здійснює особа, зазначена першою. Їй надається право уточнення завдання, скликання співвиконавців, підпису відповідей, узагальнюючих матеріалів, звітів, інформацій про виконання документа.

6.7. Строк виконання може бути продовжений лише особами, які його встановили, відразу ж після отримання документа, або не менш як за 3 дні до закінчення встановленого строку.

6.8. Відповідальність за виконання документів несуть всі посадові особи, яким доручено їх виконання.

6.9. Виконавці документів органів вищого рівня, рішень, розпоряджень міського голови за 3 дні до закінчення встановлених контрольних строків подають інформації про хід їх виконання, а про хід виконання документів довгострокової дії за підсумками кожного календарного року - у січні наступного року.

6.10. Якщо в процесі виконання документів органів вищого рівня, рішень, розпоряджень з’ясувалося, що виконати їх у встановлені терміни неможливо, особа, на яку покладено контроль, вносить пропозицію щодо продовження строку виконання з письмовим обґрунтуванням причин.

6.11. Рішення, розпорядження знімаються з контролю лише після повного виконання всіх поставлених завдань. Підставою для зняття з контролю рішень, розпоряджень є інформація про їх виконання, підписана особою, на яку покладено контроль.

6.12. Проекти рішень про зняття з контролю або перенесення термінів виконання розпорядчих документів готують спеціалісти виконкому, на яких покладено контроль за їх виконанням.

Рішення виконкому знімаються з контролю тільки рішенням виконкому, розпорядження міського голови - міським головою, за пропозицією першого заступника, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря виконавчого комітету міської ради, який веде галузь та здійснює контроль.

6.13. Документи органів вищого рівня вважаються виконаними лише тоді, коли поставлені в них питання вирішені і кореспонденту дана вичерпна відповідь.

Відповідь повинна бути завізована виконавцями і підписана міським головою (посилка на виконавця документа обов’язкова із зазначенням телефону).

6.14. Доручення міського голови, дані секретареві ради, заступникам міського голови, виконуються ними особисто або через спеціалістів виконкому, але про виконання доручень вони доповідають особисто.

 

7. Організація роботи із службовими документами, порядок

проходження і строки їх виконання

 

7.1. Кореспонденція, яка надійшла від юридичних осіб, підприємств, установ, організацій обов’язково реєструється секретарем керівника у день її надходження, а від фізичних осіб - спеціалістом виконавчого комітету міської ради, на якого покладено відповідні обов’язки.

Документи приймаються із зазначеною адресою фізичних і юридичних осіб. Документи без адреси та підпису (анонімні) не приймаються.

7.2. Секретар керівника проводить попередній розгляд даних документів і, після реєстрації, подає на розгляд міському голові.

7.3. Документи розглядаються міським головою в день подання їх на розгляд. Термінові документи розглядаються негайно.

7.4. Наслідки розгляду документів міським головою фіксуються в резолюціях. Резолюція містить такі обов’язкові елементи: зазначення конкретного виконавця (виконавців), зміст дій щодо виконання документа, строк виконання, особистий підпис керівника, дата.

Розглянуті міським головою документи направляються з резолюцією міського голови секретарю керівника для передачі їх на виконання. Як правило, на документі не повинно бути більше однієї резолюції.

Під розписку оригінал документа передається на виконання особі, вказаній у резолюції першою.

7.5. Якщо резолюцією виконання документа було доручено одній особі, то вона одночасно вважається головним і безпосереднім виконавцем документа.

Якщо контроль за виконанням документа покладено на декількох осіб або виконання документа доручено декільком виконавцям, то відповідальною є особа, зазначена в списку першою.

7.6. Документи та резолюції без зазначення в них строку виконання повинні бути виконані не пізніше як за 30 календарних днів, з позначкою «терміново» - протягом 7 робочих днів.

7.7. Якщо виконавець з об’єктивних причин не може виконати документ (резолюцію) у вказаний термін, останній може бути продовжений за обґрунтованим поданням виконавця (конкретно вказавши по пунктах, що зроблено і що необхідно зробити), яке надається відразу ж після отримання документа або не пізніше як за 3 робочі дні до закінчення встановленого терміну:

- на термін понад 30 календарних днів - міським головою;

- у виняткових випадках, коли термін виконання документа з об’єктивних причин виходить за межі граничних, реальний термін виконання затверджується міським головою.

В інших випадках термін виконання документа вважається простроченим.

Про перенесення термінів виконання документа в обов’язковому порядку направляється мотивоване повідомлення заявнику.

7.8. Документ, який з об’єктивних причин не може бути виконаний найближчим часом, відразу ж повертається заявнику з обґрунтованою пропозицією звернутись в конкретний період для вирішення порушеного питання.

7.9. Передача документа іншому виконавцю здійснюється виключно міським головою.

7.10. Відповідь (інформація) надається основним виконавцем на підпис міському голові, а в разі його відсутності, першому заступнику міського голови, разом з вхідним документом та візами всіх співвиконавців.

7.11. Звернення фізичних та юридичних осіб, на які даються попередні проміжні відповіді, з контролю не знімаються. Контроль завершується тільки прийняттям рішення і вжиттям заходів щодо їх вирішення.

Рішення про зняття з контролю звернень приймають посадові особи, які прийняли рішення про взяття на контроль.

7.12. Якщо міський голова або заступники міського голови вважають проведену роботу по виконанню документа достатньою, то на примірнику відповіді робить запис «До справи», підписує і зазначає дату. Дата надсилання документа до справи є датою зняття його з контролю.

Підставою для зняття з контролю можуть бути прийняті на його виконання рішення, розпорядження, інформації, довідки або письмові відповіді.

7.13. Вихідні та внутрішні документи готуються з ініціативи міського голови, заступників міського голови, секретаря виконавчого комітету міської ради, головного бухгалтера-завідуючої відділом обліку та звітності (ініціативні документи) або на виконання документів, що надійшли до виконкому (документи-відповіді).

7.14. Обов’язковим реквізитом вихідних документів є найменування адресатів, для надсилання яким вони призначені.

Документ не повинен містити більше чотирьох різних адрес. При надсиланні документа більш ніж чотирьом адресатам складається їх список на окремому аркуші, а на кожному примірнику при розсилці зазначається лише один адресат.

7.15. Вихідні документи, тексти яких перевищують одну сторінку формату А-4, мають заголовки, що коротко і точно відображають їх зміст. У документах-відповідях робляться посилання на документи, на виконання яких вони підготовлені.

На останньому аркуші вихідного документа зазначається прізвище, ініціали та номер службового телефону його виконавців.

7.16. Документи, адресовані Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, депутатам Верховної Ради України, першим особам обласної ради, обласної державної адміністрації, головам міських рад підписуються виключно міським головою, а в період його відсутності - першим заступником міського голови, відповідно до покладених обов’язків.

7.17. На підпис міському голові вихідні документи подаються щоденно до 16-ї години. Подані після 16-ої години документи передаються на підпис міському голові наступного дня. Термінові документи передаються на підпис міському голові негайно.

7.18. Підписані вихідні документи відсилаються щоденно звичайним поштовим відправленням.

7.19. Вихідні документи, службові листи, що містять завдання, або вимагають відповіді, беруться на контроль.

Контроль та відповідальність за повноту і своєчасність виконання вихідних документів покладається на заступників міського голови, секретаря виконавчого комітету ради, до компетенції яких відносяться порушені в документах питання.

7.20. Депутатські запити і звернення розглядаються у десятиденний термін з дня їх надходження.

Телеграми, в яких порушуються питання, що потребують термінового вирішення, розглядаються протягом 2 днів, решта - протягом 10 днів.

 

8. Організація ведення діловодства у виконкомі міської ради

 

8.1. Організація ведення діловодства у виконавчому комітеті міської ради визначається Інструкцією з діловодства у Новоукраїнській міській раді та її виконавчому комітеті та здійснюється посадовими особами міськвиконкому.

8.2. Реєстрація документів здійснюється за журнальною системою. Порядкова індексація документів здійснюється в межах календарного року.

8.3. Вся вхідна кореспонденція після її реєстрації подається на розгляд міському голові і, згідно з його резолюцією, передається виконавцю. Документи, що містять завдання або доручення, беруться на контроль і виконуються у порядку і в строки, визначені цим Регламентом.

8.4. Друкування, розмноження і доведення до виконавців розпорядчих, вихідних і внутрішніх документів здійснюється секретарем керівника міськвиконкому.

 

9. Організація прийому громадян і їх письмових звернень

 

9.1. Прийом і реєстрація звернень громадян здійснюється спеціалістом виконкому міської ради, відповідно до покладених на нього обов’язків на підставі Закону України «Про звернення громадян», постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 348 «Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднання громадян на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності в засобах масової інформації».

Спеціаліст попередньо розглядає звернення громадян, що надійшли, та направляє їх на розгляд міському голові.

Після розгляду звернень громадян міським головою спеціаліст направляє їх, згідно з резолюціями, на виконання.

9.2. Прийом громадян у виконавчому комітеті здійснюється згідно з графіком, затвердженим розпорядженням міського голови, крім суботи, неділі та святкових днів.

9.3. Секретарем керівника проводиться попередня співбесіда з громадянами про прийом і доповідається міському голові, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

9.4. Пропозиції, заяви, скарги громадян, що надходять до виконавчого комітету, розглядаються в строки, встановлені діючим законодавством (строки виконання, порядок проходження звернення здійснюється відповідно до встановленого порядку у розділі 7).

Контроль за строками проходження звернень громадян у виконкомі здійснює уповноважений спеціаліст.

Уповноважений спеціаліст здійснює постійний контроль за своєчасним розглядом звернень громадян і проводить перевірку роботи щодо їх вирішення, надає практичну та методичну допомогу, готує пропозиції по усуненню порушень і недоліків, інформує міського голову та виконавчий комітет про результати перевірок.

9.5. Розгляд звернень громадян вважається закінченим після того, як питання остаточно вирішене по суті, а заявнику дана відповідь про результати розгляду звернення.

Відповіді про результати розгляду звернення надсилаються заявникові виконавцем, що розглядав дане звернення, за підписом міського голови.

У випадку розгляду звернень, кореспонденцій на адресу Адміністрації Президента України, Верховної ради України, органів прокуратури, облдержадміністрації та обласної ради, відповіді підписує міський голова.

У разі надходження звернення до конкретної посадової особи (іменні листи), відповідь підписує посадова особа, на чиє ім’я надійшло звернення.

 

 

 

 

10. Проведення нарад, семінарів та інших заходів у виконавчому комітеті

 

10.1. Наради, семінари та інші заходи у виконавчому комітеті проводяться з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до повноважень виконкому.

10.2. Наради є організаційно-правовою формою роботи міськвиконкому, що спрямована на вивчення особливо важливих та складних питань місцевого управління, підвищення якості і підготовки управлінських рішень.

10.3. На нарадах секретарем виконавчого комітету міської ради ведеться протокол. В протоколі зазначаються конкретні виконавці доручень, а також конкретні строки їх виконання.

10.4. Порядок проведення нарад заступниками міського голови визначається ними самостійно за погодженням з міським головою.

10.5. Для організації навчання спеціалістів проводяться семінари. Дати, теми та порядок проведення семінарів, навчань визначаються міським головою та його заступниками.

10.6. Тематика семінарів, навчань, методичних консультацій, а також правове навчання працівників міськвиконкому здійснюється за окремим планом на основі пропозицій міського голови, заступників міського голови, секретаря міської ради, завідуючої відділом обліку та звітності.

 

11. Організація використання робочого часу.

Режим роботи виконавчого комітету міської ради

 

11.1. Початок робочого дня виконкому – 8.00 год., закінчення – 17.00 год., обідня перерва – з 12.00 до 13.00 години. Тривалість передсвяткового дня зменшується на одну годину.

11.2. Для оперативного вирішення питань, пов’язаних із життєдіяльністю міста, координацією дій розпорядженням міського голови затверджується графік чергування керівного складу виконавчого комітету у неробочий час, вихідні та святкові дні.

11.3. Під час відсутності (відпустка, відрядження, хвороба тощо) одного із керівників виконкому, чергування проводиться відповідно до розподілу обов’язків.

11.4. Перебування працівників виконкому зі службових питань у робочий час за межами робочого місця заздалегідь узгоджується з міським головою, в разі його відсутності, з секретарем міської ради, завідуючим відділом обліку та звітності міськвиконкому.

11.5. Заступники міського голови, секретар міської ради про свою відсутність повідомляють секретаря керівника міськвиконкому.

11.6. Вирішення питань надання відгулів за раніше відпрацьовані дні, відпусток без збереження заробітної плати здійснюється відповідно до чинного законодавства за погодженням з безпосереднім керівником та з дозволу міського голови.

11.7. У міськвиконкомі ведеться табельний облік робочого часу його працівників. Підписаний міським головою табель обліку робочого часу здається у відділ обліку та звітності до 25 числа кожного місяця.

11.8. Службові відрядження працівників здійснюються згідно з розпорядженням міського голови.

11.9. Кожен працівник міськвиконкому повинен дотримуватись вимог законодавства щодо служби в органах місцевого самоврядування, етики поведінки, підтримувати нормальний морально-психологічний клімат установи, з повагою ставитися до співробітників, надавати необхідну допомогу в роботі, ставитись з належною повагою до відвідувачів.

11.10. Щорічно до 25 грудня спеціалістом міськвиконкому, в межах його повноважень, складається графік щорічних відпусток працівників на наступний календарний рік. Графік подається секретарю міської ради для затвердження його у міського голови і не пізніше 15 січня поточного року доводиться до відома всіх працюючих.

 

 

12. Здійснення державної регуляторної політики

 

12.1. Планування діяльності міської ради та виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в рамках підготовки та затвердження планів роботи у порядку, встановленому Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та цим регламентом.

12.2. У разі внесення на розгляд виконавчого комітету міської ради проекту регуляторного актарозробник проекту готує аналіз регуляторного впливу,відповідно до вимог статті 8Закону України«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

12.3. Внесений на розгляд засідання виконавчого комітету проект регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу повертається його розробникові на доопрацювання.

12.4. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд виконавчого комітету міськоїради, відповідальна особаготуєвисновок про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону.

12.5. Оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій проектів регуляторних актів проводиться до внесення цих проектів на розгляд виконавчим комітетом:

- оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд виконавчого комітету ради;

 - можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд виконавчого комітету ради.

12.6. Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд виконавчого комітету, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробникові цього проекту.

12.7. Регуляторний акт не може бути прийнятий, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

- відсутній аналіз регуляторного впливу;

- проект регуляторного акта не був оприлюднений.

 12.8. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актівзабезпечується виконавчим комітетом.

 Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого радою,не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до головної постійної комісіїради.

 Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності, приймає головна постійна комісіяради або розробник проекту цього регуляторного акта.

 12.9. Особливості здійснення регуляторної діяльності в умовах воєнного, надзвичайного стану та оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації.

 В умовах воєнного, надзвичайного стану, оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації відповідно до Конституції України та в установленому порядку регуляторна діяльність здійснюється з урахуванням обмежень прав і свобод людини і громадянина, які в умовах воєнного та надзвичайного стану, оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації встановлюються відповідно до Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» та Закону України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації».

 

 

 Секретар виконкому міської ради Л.Вишневецька

e-max.it: your social media marketing partner
 
•Банер•

Різне

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•

Соціальна реклама

•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•
•Банер•